Vispārīgie noteikumi autovadītājiem

Lūdzu, saglabājiet šos Vispārīgos noteikumus un nosacījumus ŠEIT.

Vispārīgo noteikumu spēkā stāšanās datums: 01.03.2023.

Šie Vispārīgie noteikumi noteic galvenos noteikumus un nosacījumus, kas attiecas uz un reglamentē Bolt Pakalpojumu izmantošanu. Lai sniegtu Pārvadāšanas pakalpojumus, izmantojot Bolt Platformu, jums ir jāpiekrīt turpmāk izklāstītajiem noteikumiem.

1. DEFINĪCIJAS

1.1. Bolt (turpmāk tekstā arī – "mēs", "mūsu" vai "mūs") – Bolt Operations OÜ – privāta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas ir dibināta un reģistrēta saskaņā ar Igaunijas Republikas tiesību aktiem, reģistrācijas numurs 14532901, juridiskā adrese: Vana-Lõuna 15, Tallina (Tallinn), 10134, Igaunijas Republika, ka arī Bolt koncerna uzņēmumi un partneri. Bolt koncerns ir (a) uzņēmumi, kuros kontroli īsteno Bolt Operations OÜ (piemēram, Bolt Operations OÜ filiāles). Bolt partneri ir vietējie pārstāvji, filiāles, aģenti u. c., ko ir iecēlis Bolt Operations OÜ (piemēram, Maksājumu aģents). Bolt koncerna uzņēmumu un partneru saraksts ir pieejams vietnē https://bolt.eu/cities/

1.2. Bolt Pakalpojumi – pakalpojumi, ko nodrošina Bolt, tostarp Bolt Lietotnes, Bolt Platformas, Bolt maksājumu nodrošināšana lietotnē un uzturēšana, klientu atbalsts, saziņa starp Autovadītāju un Pasažieri un citi līdzīgi pakalpojumi.

1.3. Bolt Lietotne – Autovadītājiem un Pasažieriem paredzēta viedtālruņu lietotne Pārvadāšanas pakalpojumu pieprasīšanai un saņemšanai.

1.4. Bolt Platforma – tehnoloģija, kas savieno Pasažierus ar Autovadītājiem, lai palīdzētu tiem efektīvāk pārvietoties pilsētās.

1.5. Pasažieris – persona, kura piesaka Pārvadāšanas pakalpojumus, izmantojot Bolt Platformu.

1.6. Autovadītājs (turpmāk tekstā arī – "jūs") – persona, kura sniedz Pārvadāšanas pakalpojumus, izmantojot Bolt Platformu. Katrs Autovadītājs saņem personīgo Bolt Autovadītāja kontu, lai izmantotu Bolt Lietotni un Bolt Platformu.

1.7. Līgums - līgums starp Autovadītāju un Bolt par Bolt pakalpojumu izmantošanu, kurš sastāv no:

1.7.1. Vispārējiem noteikumiem

1.7.2. Īpašie noteikumi, kuri ir norādīti Bolt lietotnē, piemēram, informacija par cenām vai pakalpojuma apraksts.

1.7.3. vadlīnijas Autovadītājiem; un

1.7.4. citi šajā Līgumā minētie noteikumi, kuros laiku pa laikam var tikt izdarīti grozījumi, papildu noteikumi vai dokumenti, kas ir minēti šajā Līgumā vai par kādiem Autovadītājs un Bolt vienojas turpmāk.

1.8. Braukšanas maksa – maksa, ko Pasažieris maksā Autovadītājam par Pārvadāšanas pakalpojumiem.

1.9. Bolt Maksa – maksa, kuru Autovadītājs maksā Bolt par Bolt Platformas izmantošanu.

1.10. Bolt Maksājums Lietotnē – kartes, operatora norēķini un citas samaksas metodes ( Bolt for Business u. c.), ko Pasažieris izmanto ar Bolt Lietotnes palīdzību, lai samaksātu par Pārvadāšanas pakalpojumiem.

1.11. Bolt Autovadītāja konts – piekļuve tīmekļa vietnei, kurā ir informācija un dokumenti, tostarp grāmatvedības dokumentācija, par Bolt Pakalpojumu izmantošanu Pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanas laikā. Autovadītājs var piekļūt Bolt Autovadītāja kontam vietnē http://partners.bolt.eu, ievadot lietotājvārdu un paroli.

1.12. Pārvadāšanas pakalpojumi – pārvadāšanas pakalpojums, ko Autovadītājs sniedz Pasažierim, kura pieprasījumu Autovadītājs ir pieņēmis, izmantojot Bolt Lietotni.

1.13. Maksājumu aģents – Bolt Operations OÜ, t. i. aģents, kurš atbild par tehnisko atbalstu maksājumu pakalpojumu sniegšanai, lai veicinātu maksājumus un/vai rēķinu izrakstīšanu Bolt Operations OÜ vārdā. Tāpat Maksājumu aģents var izskatīt visas sūdzības un izšķirt jebkuru strīdu saistībā ar Bolt Operations OÜ veiktajiem maksājumiem.

2. LĪGUMA NOSLĒGŠANA

2.1. Pirms Bolt Pakalpojumu izmantošanas jums ir jāreģistrējas, sniedzot tīmekļa vietnē esošajā reģistrācijas pieteikumā pieprasīto informāciju un augšupielādējot nepieciešamos dokumentus, kurus mēs pieprasām. Varat reģistrēties kā juridiska vai fiziska persona. Kad reģistrācijas pieteikums ir veiksmīgi aizpildīts, mēs nodrošināsim jums personīgo kontu, kas ir pieejams, izmantojot lietotājvārdu un paroli. Noklikšķinot uz reģistrācijas pieteikuma beigās esošās pogas "Pierakstīties", jūs apliecināt un garantējat, ka: (i) saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem jums ir tiesības noslēgt Līgumu, lai izmantotu Bolt Platformu Pārvadāšanas pakalpojuma sniegšanai; (ii) jūs esat rūpīgi izpētījis, pilnībā saprotat un piekrītat, ka šie Vispārīgie noteikumi jums ir saistoši, tostarp visi pienākumi, kuri izriet no šī Līguma; (iii) visa informācija, ko esat mums iesniedzis, ir precīza, pareiza un pilnīga; (iv) jūs uzturēsiet Bolt Autovadītāja kontā un profilā sniegto informāciju precīzu un aktuālu; (v) jūs neatļausiet citām personām izmantot savu Bolt Autovadītāja kontu, kā arī nenodosiet vai nepiešķirsiet to nevienai citai personai; (vi) jūs neizmantosiet Bolt Pakalpojumus neatļautiem vai nelikumīgiem mērķiem un netraucēsiet Bolt Pakalpojumu pareizu darbību; (vii) jūs apņematies pilnībā ievērot visus tiesību aktus, kas ir spēkā valstī, kurā sniedzat Pārvadāšanas pakalpojumus, tostarp tiesību aktus, kas reglamentē pasažieru pārvadāšanas pakalpojumus.

2.2. Reģistrācijas laikā, ievadot maksājuma informāciju, jums ir pienākums iesniegt savus bankas rekvizītus. Ja esat juridiska persona, Bolt Maksājumu Lietotnē jums ir jāievada uzņēmuma bankas rekvizīti. Mēs pārskaitām Bolt Maksājumu Lietotnē saņemtās Braukšanas maksas uz jūsu norādīto bankas kontu. Mēs neuzņemamies atbildību par nepareiziem naudas darījumiem, ja Bolt Maksājumu Lietotnē tika iesniegti nepareizi bankas rekvizīti. Bolt ir tiesības sniegt jebkuru informāciju attiecīgai nodokļu pārvaldei saskaņā ar Padomes direktīvu (ES) 2021/514 (2021. gada 22. marts), ar ko tiek grozīta direktīva 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā, tostarp par jebkuru atlīdzību, kas tiek maksāta vai ieskaitīta Autovadītājam saistībā ar Bolt Platformā veiktajām darbībām. Ja jūs nesniedzat minētajā Direktīvā prasīto informāciju, Bolt ir tiesīgs:

(i) likvidēt jūsu kontu un neļaut atkārtoti reģistrēties Bolt Platformā un

(ii) ieturēt no jums veiktās Braukšanas maksas līdz pieprasītās informācijas sniegšanas brīdim.

2.3. Pēc reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas saņemsiet e-pasta vēstuli ar papildu nosacījumiem, kas ir jāievēro, lai izmantotu Bolt Pakalpojumus. Šie nosacījumi var iekļaut pienākumu sniegt ziņas par sodāmību, derīgu autovadītāja apliecību, apmierinošu transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, mācību kursa pabeigšanu, piederošu GPS atbalstošu mobilo ierīci un citus nosacījumus. Noteikto prasību un nosacījumu neievērošana var izraisīt Līguma un tiesību izmantot Bolt Pakalpojumus izbeigšanu.

2.4. Jūs piekrītat, ka konkrētās pilsētās vai valstīs Bolt Operations OÜ var cedēt jebkuras no Vispārīgajiem noteikumiem vai Līguma izrietošās Bolt saistības Bolt koncerna uzņēmumiem un partneriem. Tas, cita starpā, iekļauj tiesību un pienākumu nodošanu attiecībā uz reģistrācijas pieteikuma izskatīšanu, mācībām, Bolt Maksas iekasēšanu, Autovadītājam pienākošās maksas nosūtīšanu, starpniecības nodrošināšanu Lietotnē veiktajiemaksājumiem, Bolt Lietotnes licencēšanu u. c. Informāciju par Bolt koncerna uzņēmumiem un partneriem lūdzam skatīt šeit:http://bolt.eu/cities.

2.6. Konta reģistrēšana juridiskai personai (t. i., uzņēmumam). Uzskatāms, ka esat juridiska persona, ja maksājumu saņēmējs (Bolt Autovadītāja kontā pieejamajos) maksājuma rekvizītos ir atzīmēts kā juridiska persona. Šādā gadījumā norādītā juridiskā persona tiek uzskatīta par Pārvadāšanas pakalpojumu sniedzēju un šo Vispārīgo noteikumu, Līguma un visu turpmāko vienošanos pusi. Pārvadāšanas pakalpojumus faktiski ir tiesīga sniegt tikai pieteikšanās procesā norādītā konkrētā fiziskā persona. Šī fiziskā persona drīkst izmantot Autovadītāja kontu tikai tad, ja viņš(-a) ir izlasījis(-usi) un piekrīt ievērot šos Vispārīgos noteikumus un Līgumu. MAKSĀJUMU INFORMĀCIJĀ NORĀDĪTĀ JURIDISKĀ PERSONA UN FIZISKĀ PERSONA, KURA SNIEDZ PĀRVADĀŠANAS PAKALPOJUMUS, IZMANTOJOT Bolt KONTU, IR SOLIDĀRI ATBILDĪGAS PAR KATRU AUTOVADĪTĀJA IZDARĪTU VISPĀRĪGO NOTEIKUMU UN LĪGUMA PĀRKĀPUMU.

2.7. Bolt Autovadītāja konta reģistrēšana autoparka uzņēmumam. Noslēdzot atsevišķu līgumu, autoparka uzņēmums pats var reģistrēt kontus saviem darbiniekiem un/vai pakalpojumu sniedzējiem. Šādā gadījumā autoparka uzņēmumam ir jānodrošina, ka tā darbinieki un/vai pakalpojumu sniedzēji atbilst Vispārīgo noteikumu, Līguma un pārējo turpmāko vienošanos prasībām, un apņemas rīkoties saskaņā ar tām , un atzīst tos sev par saistošām. Autoparka uzņēmums un tā darbinieki un/vai pakalpojumu sniedzēji ir solidāri atbildīgi par katru šāda darbinieka un/vai pakalpojumu sniedzēja pārkāpumu.

3. TIESĪBAS IZMANTOT Bolt LIETOTNI UN Bolt AUTOVADĪTĀJA KONTU

3.1. Bolt Lietotnes un Bolt Autovadītāja konta izmantošanas licence. Ar šo mēs piešķiram jums licenci Bolt Lietotnes un Bolt Autovadītāja konta izmantošanai. Licence nepiešķir tiesības izdot apakšlicenci vai nodot jebkādas tiesības trešām personām. Neatkarīgi no iepriekš minētā un ja par to ir atsevišķa vienošanās, autoparka uzņēmumi ir tiesīgiizdot Bolt Lietotnes un Bolt Autovadītāja konta apakšlicenci sava autoparka dalībniekiem.

3.2. Bolt Lietotnes un/vai Bolt Autovadītāja konta izmantošanas gaitā jūs nedrīkstat: (i) sadalīt, pārveidot vai citādi mēģināt iegūt Bolt Lietotnes, Bolt Autovadītāja konta vai citas Bolt programmatūras pirmkodu; (ii) mainīt Bolt Lietotni vai Bolt Autovadītāja kontu jebkādā veidā vai formā vai izmantot modificētas Bolt Lietotnes vai Bolt Autovadītāja konta versijas; (iii) pārsūtīt datnes, kas satur vīrusus, bojātas datnes vai jebkādas citas programmas, kas var bojāt vai negatīvi ietekmēt Bolt Platformas darbību; (iv) mēģināt iegūt neatļautu piekļuvi Bolt Lietotnei, Bolt Autovadītāja kontam vai jebkuram citam Bolt Pakalpojumam.

3.3. Ar šo Līgumu piešķirtā licence tiek atsaukta vienlaicīgi ar Līguma izbeigšanu. Pēc Līguma izbeigšanas jums nekavējoties ir jāpārtrauc izmantot Bolt Lietotni un Bolt Autovadītāja kontu, Pēc Līguma izbeigšanas Boltir tiesības bloķēt un dzēst Autovadītāja kontu bez iepriekšēja brīdinājuma.

3.4. Bolt prečuzīmju un etiķešu izmantošana. Papildus mēs varam jums piešķirt etiķetes, uzlīmes vai citas zīmes, kas norāda uz Bolt zīmolu un t Bolt Platformas izmantošanu. Mēs piešķiram jums neekskluzīvu, tālāk nelicencējamu, nenododamu licenci šādu zīmju izmantošanai ar vienīgo mērķi demonstrēt, ka sniedzat Pārvadāšanas pakalpojumus, izmantojot Bolt Platformu. Pēc Līguma izbeigšanas jums nekavējoties ir jānoņem un jāiznīcina visas zīmes, kas norāda uz Bolt zīmolu.

3.5. Visas autortiesības un prečzīmes, tostarp pirmkods, datubāzes, logotipi un vizuālais dizains, pieder Bolt un tos aizsargā autortiesību, prečzīmju un/vai komercnoslēpuma tiesību akti un starptautisko līgumu noteikumi. Izmantojot Bolt Platformu vai jebkuru citu Bolt Pakalpojumu, jūs neiegūstat nekādas īpašuma tiesības ne uz kādu intelektuālo īpašumu.

4. PĀRVADĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA

4.1. Autovadītāja pienākumi. Ar šo jūs garantējat sniegt Pārvadāšanas pakalpojumus saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem, Līgumu, kā arī tiesību aktiem, kas ir spēkā valstī, kurā jūs sniedzat Pārvadāšanas pakalpojumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkādiem vietējo tiesību aktu pārkāpumiem, kas var rasties, sniedzot Pārvadāšanas pakalpojumus.

4.2. Jums ir jābūt visām apliecībām (tostarp derīgai autovadītāja apliecībai), atļaujām, automobiļa apdrošināšanai, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai (ja piemērojams), reģistrācijām, sertifikātiem un pārējai dokumentācijai, kas attiecīgajā jurisdikcijā ir nepieciešama Pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanai. Jūsu pienākums ir uzturēt spēkā visus iepriekš minētos dokumentus. Bolt patur tiesības pieprasīt uzrādīt un iesniegt izskatīšanai visas nepieciešamās licences, atļaujas, apstiprinājumus, pilnvarojumus, reģistrācijas un sertifikātus.

4.3. Jums jāsniedz Pārvadāšanas pakalpojumi profesionālā veidā saskaņā ar šādu pakalpojumu sniegšanā piemērojamo biznesa ētiku un jācenšas izpildīt Pasažiera lūgums Pasažiera interesēs. Cita starpā jums:

(i) ir jāizmanto maršruts, kas rada viszemākās izmaksas Pasažierim, ja vien Pasažieris skaidri neprasa citādi;

(ii) nav atļauts veikt neatļautas apstāšanās;

(iii) transportlīdzeklī nedrīkst atrasties citi pasažieri, izņemot Pasažieri un pasažierus Pasažiera pavadībā; un

(iv) jāievēro visi spēkā esošie satiksmes noteikumi, t. i., jūs nedrīkstat veikt darbības, kas var traucēt braukšanu vai satiksmes drošības apstākļus, tostarp transportlīdzekļa pārvietošanās laikā turēt rokā telefonu.

4.4. Jums ir tiesības noteikt, kad sniegt Pārvadāšanas pakalpojumus. Jūs pieņemat vai noraidāt Pasažieru izteiktos Pārvadāšanas pakalpojumu pieprasījumus pēc savas izvēles.Taču Bolt ir tiesīgs izslēgt Jūs no Platformas, Platformas ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā, tostarp, ja Jūsu Pasažieru izteikto Pārvadāšanas pakalpojumu pieprasījumu pieņemšanas līmenis nokrīt zem noteikta sliekšņa, ko Jums ir paziņojis Bolt.

4.5. Izmaksas, kas rodas, sniedzot Pārvadāšanas pakalpojumus. Jums ir pienākums uz sava rēķina nodrošināt un uzturēt visu aprīkojumu un līdzekļus, kas ir nepieciešami Pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanai, tostarp automobili, viedtālruni u. c. Tāpat jūs esat atbildīgs par visu to izmaksu segšanu, kas rodas, sniedzot Pārvadāšanas pakalpojumus, tostarp, bet ne tikai, degvielas, mobilo datu plānu izmaksām, nodevām un nodokļiem, transportlīdzekļa amortizāciju, apdrošināšanuu. c. Lūdzam ņemiet vērā, ka Bolt Lietotnes izmantošana var veicināt lielu datu apjoma patēriņu jūsu mobilo datu plānā. Tādējādi iesakām abonēt datu plānu ar neierobežotu vai ļoti lielu datu izmantošanas apjomu.

4.6. Braukšanas maksas. Jums ir tiesības iekasēt maksu par katru gadījumu, kad esat pieņēmis Pasažieri Bolt Platformā un izpildījis Pārvadāšanas pakalpojumu kā pieprasīts (t. i., Braukšanas maksu). Braukšanas maksa tiek aprēķināta, pamatojoties uz noteikto pamata braukšanas maksu, konkrētā brauciena attālumu, ko nosaka GPS izmantojoša ierīce, un konkrētā brauciena ilgumu. Noteiktā pamata braukšanas maksa var mainīties atkarībā no vietējā tirgus situācijas. Jūs varat vienoties par Braukšanas maksu, nosūtot mums attiecīgu pieprasījumu, kas ir parakstīts elektroniski vai pašrocīgi. Jums ir tiesības iekasēt no Pasažiera mazāk nekā Bolt Lietotnē norādītā Braukšanas maksa. Lūdam ņemt vērā, ka mazākas summas iekasēšana no Pasažiera nesamazina Bolt Maksu.

4.7. Iepriekš noteiktā maksa. Pasažierim var piedāvāt izmantot braukšanas variantu, kas ļauj Pasažierim vienoties par fiksētu Braukšanas maksu par konkrētoPārvadāšanas pakalpojuma gadījumu (t. i., Iepriekš noteiktu maksu). Iepriekš noteiktā maksa ar Bolt Lietotnes starpniecību tiek paziņota Pasažierim pirms brauciena pieprasīšanas, savukārt jums - kad brauciens tiek akceptēts vai brauciena beigās. Saskaņā ar 4.6. punktu aprēķinātā Braukšanas maksa ir jāpiemēro Iepriekš noteiktās maksas vietā, ja Pasažieris brauciena laikā maina galamērķi, satiksmes vai citu faktoru dēļ brauciens ilgst ievērojami ilgāk nekā plānots vai citi neparedzēti apstākļi būtiski ietekmē braukšanas apstākļus (piemēram, tiek izmantots maršruts ar maksas ceļiem).

4.8. Ja konstatējat, ka Braukšanas maksa ir aprēķināta kļūdaini un vēlaties izdarīt labojumus Braukšanas maksas aprēķinā, jums jāiesniedz lūgums Bolt Lietotnes sadaļā „Braukšanas maksas pārskats”. Ja lūgums Bolt Lietotnes sadaļā „Braukšanas maksas pārskats” nav iesniegts, Bolt neaprēķina Braukšanas maksu vai neatlīdzina jums par Braukšanas maksas aprēķinā radušos kļūdu.

4.9. Bolt var koriģēt konkrētam izpildītam pasūtījumam piemēroto Braukšanas maksu, ja atklājam pārkāpumu (piemēram, ilgāka maršruta izvēlēšanās vai Bolt Lietotnes braukšanas maksas skaitītāja neapturēšana pēc Pārvadāšanas pakalpojuma pabeigšanas) vai ja tiek konstatēta tehniska kļūda, kas ietekmē galīgo braukšanas maksu. Tāpat Bolt var samazināt vai atcelt braukšanas maksu, ja ir pamatots iemesls aizdomām par krāpšanu vai Pasažiera iesniegtā sūdzība norāda uz jūsu pārkāpumu. Bolt īstenos savas tiesības samazināt vai atcelt braukšanas maksu tikai gadījumos, kad šāda rīcības var tikt saprātīgi un objektīivi pamatota.

4.10. Pasažieris var veikt samaksu par Pārvadāšanas pakalpojumiem tieši jums vai izmantojot Maksājumu Lietotni, kā aprakstīts šo Vispārīgo noteikumu 6. sadaļā. Ja Pasažieris maksā Braukšanas maksu tieši, jūsu pienākums ir iekasēt Braukšanas maksu. Ja Pasažieris nesamaksā vai atsakās maksāt, Bolt jūsu vārdā nosūtīs Pasažierim paziņojumu par parādu. Šādas pilnvaras izriet no Bolt piešķirtā maksāšanas aģenta pilnvarojuma un nenozīmē, ka Bolt ir pienākums kompensēt Braukšanas maksu, ko nav samaksājis Pasažieris. Ja transportlīdzekļa pasažieri nepiekrīt maksāt Braukšanas maksu par Pārvadāšanas pakalpojuma sniegšanu, Braukšanas maksu samaksās Pasažieris, kurš ir pasūtījis Pārvadāšanas pakalpojumu. Ja Pasažieris pamatoti atsakās maksāt Braukšanas maksu, jo Bolt Lietotnē norādītā Autovadītāja informācija ir nepareiza, Bolt neatlīdzinās šādus izdevumus.

4.11. Kvītis. Pēc katras veiksmīgas Pārvadāšanas pakalpojuma sniegšanas Bolt sagatavo un nosūta Pasažierim kvīti, iekļaujot šādu informāciju: uzņēmuma nosaukums, uzņēmējdarbības vieta, Autovadītāja vārds un uzvārds, Autovadītāja fotoattēls, pakalpojuma licences numurs (ja ir), transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, Pārvadāšanas pakalpojuma sniegšanas datums, laiks, sākuma un beigu vieta, ilgums un attālums, paredzētā Braukšanas maksa un samaksātā Braukšanas maksa. Kvīts par katra Pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanu ir pieejama Bolt Autovadītāja kontā.

4.12. Atcelšanas maksa un maksa par gaidīšanas laiku. Pasažieris var atcelt Pārvadāšanas pakalpojuma pieprasījumu, kuru Autovadītājs ir akceptējis, izmantojot Bolt Lietotni. Autovadītājam ir tiesības saņemt Braukšanas maksu par atceltajiem Pārvadāšanas pakalpojumiem (atcelšanas maksu), kurus Pasažieris izvēlējās apmaksāt, izmantojos Bolt Lietotni, ja Pasažieris atceļ akceptēto Pārvadāšanas pakalpojuma pieprasījumu pēc Bolt Lietotnes noteikta laika. Autovadītājs nevar saņemt atcelšanas maksu par Pārvadāšanas pakalpojumiem, kurus Pasažieris izvēlējās apmaksāt skaidrā naudā, ja Pasažieris atceļ akceptēto Pārvadāšanas pakalpojuma pieprasījumu pēc Bolt Lietotnes noteikta laika.

4.13. Ja Pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanas gaitā Pasažieris vai tā līdzbraucēji nevērīgi bojā transportlīdzekli vai tā aprīkojumu (cita starpā, bojājot vai notraipot transportlīdzekli vai izraisot transportlīdzeklī nepatīkamu aromātu), jums ir tiesības pieprasīt Pasažierim soda samaksu līdz 50 EUR apmērā un atlīdzību par visiem zaudējumiem, kas pārsniedz soda naudas apmēru. Ja Pasažieris nepiekrīt soda samaksai un/vai atlīdzināt zaudējumus, jums par to ir jāinformē mūs mēģināsjūsu vārdā no Pasažiera piedzīt soda naudu un/vai attiecīgās izmaksas. Lūdzam paturēt prātā, ka mēs neuzņemamies atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem saistībā ar Pasažiera izraisītu transportlīdzekļa tīrīšanu vai apkopi.

4.14. Jūsu nodokļu saistības. Ar šo atzīstat, ka jums ir pienākums pilnībā ievērot visas nodokļu saistības, kas rodas saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem attiecība uz Pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanu, tostarp:

(i) maksāt ienākuma nodokli, sociālās apdrošināšanas nodokli vai jebkuru citu piemērojamo nodokli; un

(ii) izpildīt visus darbinieka un nodokļu reģistrācijas pienākumus par aprēķiniem attiecībā uz grāmatvedību un ieskaitīšanu attiecīgajām valsts iestādēm, kā nosaka spēkā esošie tiesību akti. Ja nodokļu iestāde nosūta pieprasījumu sniegt informāciju par jūsu darbību, mums ir tiesības nodot nodokļu iestādei informāciju par jūsu darbībām tādā apjomā, kāds ir noteikts spēkā esošajos tiesību aktos. Papildus jums ir pienākums ievērot visus piemērojamos nodokļu tiesību aktus, kas var būt piemērojami saistībā ar Pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanu. Ar šo jūs piekrītat atlīdzināt Bolt visas valsts nodevas, prasības, maksājumus, soda naudas vai citas nodokļu saistības, kas Bolt ir radušās saistībā ar pienākumiem, kas izriet no spēkā esošajiem nodokļu tiesību aktiem, kurus jūs neesat izpildījis (tostarp ienākuma nodokļa un sociālās apdrošināšanas nodokļa samaksu).

4.15. Autovadītāja pilnvarojums izsniegt rēķinus. Bolt ir tiesīgs jūsu vārdā izsniegt rēķinu Pasažierim, lai atlīdzinātu jums visas Braukšanas maksas, sodus vai citus maksājumus, saistībā ar kuriem jūsu starpnieks ir Bolt. Šāds ēķins būs pieejams Bolt Autovadītāja kontā.

5. BOLT MAKSAS

5.1. Lai izmantotu Bolt pakalpojumus, jums ir pienākums maksāt maksu par to (t. i., Bolt Maksu). Bolt Maksa tiek maksāta, pamatojoties uz Braukšanas maksu par katru Pārvadāšanas pakalpojuma pasūtījumu, kuru esat izpildījis. Bolt Maksas apmērs tiek paziņots jums pa e-pastu, Bolt Lietotnē, Bolt Autovadītāja kontā vai citiem atbilstošiem līdzekļiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Bolt Maksa var laiku pa laikam mainīties dinamiskās cenu veidošanas dēļ. Tās veidošanā var tikt ņemti vērā šādi apstākļi:

(i) pārvadāšanas pakalpojumu pieprasījuma un piedāvājuma līdzsvars;

(ii) pasūtītā brauciena specifika;

(iii) pasūtījumam piemērojamo akciju noteikumi.

Bolt Maksa nepārsniegs jums paziņoto maksimālo Bolt Maksas likmi (Bolt Maksas maksimālā likme), ja vien mēs jūs iepriekš neesam informējuši par Bolt Maksas maksimālās likmes paaugstināšanu. Mēs nosūtīsim jums iepriekšēju paziņojumu par katru šādu izmaiņu.

5.2. Jums ir jāsamaksā Bolt Maksa un visas pārējās maksas, kas ir maksājamas mums par iepriekšējo mēnesi, vēlākais līdz nākamā mēneša 15. datumam. Bolt Maksas samaksas kavējuma gadījumā jums būs jāmaksā līgumsods par kavētu maksājumu 0,04% (nulle, komats, nulle četru procentu) apmērā no nesamaksātās summas par katru dienu. Jums ir pienākums segt visas mums radušās izmaksas saistībā ar parāda piedziņas darbībām.

6. MAKSĀJUMI LIETOTNĒ

6.1. Mēs varam dot iespēju Pasažieriem maksāt par Pārvadāšanas pakalpojumiem ar karti, operatora norēķiniem un citām samaksas metodēm ( Bolt Business u. c.) tieši Bolt Lietotnē (t. i., ar Maksājumu Lietotnē). Ar šo jūs pilnvarojat mūs darboties kā jūsu ierobežotajam komercaģentam tikai un vienīgi, lai jūsu vārdā iekasētu Braukšanas maksas vai citas maksas, ko Pasažieris maksā, izmantojot Maksājumu Lietotnē. Jebkurš maksāšanas pienākums, kuru Pasažieris ir veicis ar Maksājumu Lietotnē, tiek uzskatīts par izpildītu no brīža, kad maksājums ir ticis veikts.

6.2. Jūs nedrīkstat atteikt Pasažierim veikt Maksājumu Lietotnē vai iespaidot Pasažieri, lai viņš neizmanto Maksājumu Lietotnē. Ja atsakāties pieņemt Maksājumu Lietotnē bez pamatota iemesla, mums būs tiesības iekasēt no jums līgumsodu 15 EUR apmērā par katru atteikumu un/vai bloķēt jūsu tiesības izmantot Bolt Pakalpojumus, ja šāda rīcība atkārtosies.

6.3. Bolt patur tiesības pēc saviem ieskatiem izplatīt atlaižu kodu braucējiem katras reklāmas akcijas ietvaros. Jums ir jāpieņem atlaižu koda lietošana tikai tad, ja braucējs ievada kodu lietotnē braucienam, kuram tiek izmantota samaksa ar karti. Atlaižu kodus nevar piemērot braucieniem, par kuriem tiek maksāts skaidrā naudā. Ja aizdomas par to, ka atlaižu kodu izmantošana ir krāpnieciska, nelikumīga, to izmanto Autovadītājs pretrunā mūsu Noteikumiem attiecībā uz atlaižu koda lietošanu, atlaižu kods var tikt atcelts un Bolt neatlīdzina Autovadītājam nesamaksāto summu.

6.4. Jums ir tiesības izskatīt pārskatus par Maksājumiem Lietotnē Bolt Autovadītāja kontā vai Lietotnē. Pārskatos tiks uzrādītas Maksājumu Lietotnē summas par iepriekšējo nedēļu, kā arī ieturētās Bolt Maksas summas. Jums ir jāpaziņo mums par visiem svarīgiem apstākļiem, kas var ietekmēt mūsu saistības iekasēt un izmaksāt Braukšanas maksas, kas ir samaksātas, izmantojot Maksājumu Lietotnē.

6.5. Mums nav pienākuma samaksāt jums Braukšanas maksu, kas ir jāmaksā Pasažierim, ja Maksājums Lietotnē nav izdevies tādēļ, ka Pasažiera kredītkarte vai cits maksājums ir atcelts vai nav izpildīts citu iemeslu dēļ. Šādā gadījumā mēs palīdzēsim pieprasīt no Pasažiera pienākošos Braukšanas maksu un pārskaitīsim to jums tiklīdz Pasažieris būs veicis pieprasīto maksājumu.

6.6. Pirms Pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanas jums ir jāpārbauda, vai pakalpojums tiešām tiek sniegts īstajam Pasažierim vai ka Pasažieris ir skaidri apstiprinājis, ka ļauj citiem pasažieriem braukt uz Pasažiera rēķina. Ja jūs kļūdāties Pasažiera identificēšanā un Maksājums Lietotnē ir jāmaksā personai, kurai nav sniegti vai kura nav apstiprinājusi Pārvadāšanas pakalpojumus citiem pasažieriem, mēs šai personai atlīdzināsim Braukšanas maksu. Šādā gadījumā jums nav tiesību saņemt Braukšanas maksu no mums. Pie tam par katru nepareizi piemērotu Maksājumu Lietotnē mums ir tiesības iekasēt no jums līgumsodu līdz 10 EUR apmērā

6.7. Lūdzam ņemt vērā, ka mēs ar ieskaitu attiecībā pret Braukšanas maksām, kas ir samaksātas ar Maksājumu Lietotnē, segsim visas summas, kuras jums ir pienākums maksāt mums (t. i., Bolt Maksas un līgumsodus). Mēs paturam tiesības izpildīt jebkuras jūsu finanšu saistības pret jebkuru Bolt grupas uzņēmumu. Šādā gadījumā mēs iegūsim prasījuma tiesības pret jums. Mums ir tiesības ar ieskaitu segt jebkuras jūsu finanšu saistības attiecībā pret finanšu saistībām, kuras jums varētu rasties pret mums.

6.8. Ja mums nav iespējas jums samaksāt Braukšanas maksas, jo savā Autovadītāja kontā neesat norādījis bankas konta rekvizītus vai bankas konta rekvizīti ir norādīti nepareizi, mēs aizturēsim šādus maksājumus 180 dienas. Ja 180 dienu laikā no dienas, kad ir radušās tiesības pieprasīt šādus maksājumus, jūs nepaziņojāt pareizos bankas konta rekvizītus, jūsu prasībapar nepārskaitītās Braukšanas maksas samaksu tiek izbeigta.

7. KLIENTU ATBALSTS

Mēs nodrošinām Autovadītāju klientu atbalstu saistībā ar Bolt Pakalpojumu izmantošanu. Mums ir tiesības pārtraukt sniegt klientu atbalsta pakalpojumus, ja jūs kavējat kādu no maksājumiem ilgāk par 5 (piecas) kalendārām dienām.

8. REITINGI UN AKTIVITĀTE

8.1. Lai garantētu kvalitatīvu apkalpošanu un sniegtu papildu garantijas Pasažieriem, jūs apstiprināt, ka Pasažieri ir tiesīgi sniegt novērtējumu un atsauksmes par jūsu sniegto Pārvadāšanas pakalpojumu kvalitāti. Jūsu vidējais reitings tiks piesaistīts jūsu Autovadītāja kontam un būs pieejams Pasažieriem Bolt Lietotnē. Ja konstatējam, ka reitings vai komentārs netiek sniegts godprātīgi, šis vērtējums vai komentārs var netikt iekļauts jūsu reitinga aprēķinos.

8.2. Papildus vērtējumam mēs mērām jūsu aktivitātes līmeni un sniedzam aktivitātes rādītāju, kas pamatojas uz jūsu aktivitāti attiecībā uz Pārvadāšanas pakalpojumu pieprasījumu akceptēšanu, noraidīšanu, neatbildēšanu un izpildīšanu.

8.3. Lai Pasažieriem sniegtu uzticamus pakalpojumus, mums ir tiesības noteikt minimālo vidējo reitingu un minimālo aktivitātes rādītāju, kas Autovadītājiem ir jāsasniedz un jāuztur. Ja pēc atbilstoša paziņojuma saņemšanas no mums jūs noteiktajā termiņā nepalielināsiet savu vidējo reitingu vai aktivitātes rādītāju līdz minimālajam līmenim, jūsu Autovadītāja konts tiks automātiski apturēts uz laiku vai pastāvīgi. Mēs varam atjaunot jūsu konta darbību, ja apturēšanu ir izraisījuši jebkādi ārējie apstākļi vai ir konstatēts, ka apturēšanu ir izraisījusi sistēmas kļūda vai nepatiesi reitingi.

9. TIRGUS PĀRSKATI UN AKCIJAS

9.1. Tirgus pārskati. Izmantojot Bolt Lietotni, Bolt Autovadītāja kontu, SMS, e-pastu vai citus līdzekļus, mēs varam nosūtīt jums tirgus pārskatus, lai uzlabotu informētību par to, kad Pasažieru pieprasījums ir visaugstākais. Šādiem tirgus pārskatiem ir tikai ieteikuma raksturs un tie nerāda jums nekādas saistības. Tā kā tirgus pārskata aprēķini pamatojas uz iepriekšējo statistiku, mēs nevaram sniegt garantijas, ka faktiskā tirgus situācija atbildīs tirgus pārskatā sniegtajiem novērtējumiem.

9.2. Akcijas, kas sola minimālu ienākumu. Mums ir tiesībasnodrošināt kampaņas, ar kurām garantēsim minimālo ienākumu, ja sniegsiet Pārvadāšanas pakalpojumus noteiktā laika posmā. Ja jūs nesasniedzat norādīto minimumu, mēs kompensēsim starpību. Īpašās prasības un nosacījumi tiks nosūtīti, izmantojot Bolt Lietotni, Bolt Autovadītāja kontu, SMS, e-pastu vai citus līdzekļus. Mums ir pilnīga rīcības brīvība, lemt vai, kad un kuriem Autovadītājiem piedāvājam šādas akcijas. Jair pamatots iemesls aizdomām par jebkādu jūsu krāpniecisku darbību, mēs varam ieturēt jūsu Braukšanas maksu, kamēr aizdomas par krāpšanu tiek kliedētas.

9.3. Akcijas Pasažieriem. Laiku pa laikam varam rīkot dažādas akcijas Pasažieriem, lai reklamētu Bolt Platformu. Ja Pasažieru samaksātā Braukšanas maksa tiek samazināta šādas akcijas ietvaros, mēs jums izmaksāsim kompensāciju, kas ir vienāda ar Pasažieriem piedāvātā labuma vērtību naudā. Mēs varam segt atlīdzību par tirgvedību ar ieskaitu attiecībā pret Bolt Maksu.

10. ATTIECĪBAS STARP JUMS, MUMS UN PASAŽIERIEM

10.1. Ar šo jūs piekrītat, ka mēs nodrošinām informācijas sabiedrības pakalpojumus un nesniedzam Pārvadāšanas pakalpojumus. Nodrošinot Bolt Platformu un Bolt pakalpojumus, mēs savienojam Pasažierus ar Autovadītājiem, lai vaicinātuefektīvāku pārvietošanos pilsētā. Jūs atzīstat, ka sniedzat Pārvadāšanas pakalpojumus, pamatojoties uz pasažieru pārvadāšanas līgumu, un sniedzat Pārvadāšanas pakalpojumus neatkarīgi vai ar uzņēmuma starpniecību kā saimniecisku un profesionālu darbību.

10.2. Jūs atzīstat, ka starp jums un mums nav un netiks noslēgts darba līgums vai izveidotas darba attiecības. Tāpat jūs atzīstat, ka starp jums un mums nepastāv kopuzņēmuma vai līgumsabiedrības attiecības. Jūs nedrīkstat darboties kā mūsu darbinieks, aģents vai pārstāvis, kā arī uzņemties jebkādus līgumus mūsu vārdā. Ja atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem jūs tiekat uzskatīts par mūsu darbinieku, ar šo jūs apņematies atteikties no jebkādām pretenzijām un prasībām pret Bolt, kas var rasties šādu iedomātu darba attiecību rezultātā.

10.3. Jūs nedrīkstat nodot savas no Vispārējiem noteikumiem vai Līguma izrietošās tiesības un pienākumus nevienai trešai personai.

11. PERSONAS DATU APSTRĀDE

Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Privātuma politiku Bolt vadītājiem, kas ir pieejams šeit https://bolt.eu/lv/legal/lv/privacy-for-drivers/.

12. ATBILDĪBA

12.1. Bolt Platforma tiek nodrošināta, pamatojoties uz principu „kāda tā ir” un „kā pieejams”. Mēs neapliecinām, negarantējam un negalvojam, ka piekļuve Bolt Platformai būs nepārtraukta un bez kļūdām. Tā kā Bolt Platformas izmantošana pārvadāšanas pakalpojumu pieprasīšanai ir atkarīga no Pasažieru rīcības, mēs negarantējam, ka Bolt Platformas izmantošana, radīs Pārvadāšanas pakalpojumu pieprasījumus.

12.2. Ciktāl to pieļauj spēkā esošie tiesību akti, Bolt, Bolt pārstāvji, direktori un darbinieki nav atbildīgi par zaudējumiem vai kaitējumu, kas var rasties, lietojot Bolt Pakalpojumus, tostarp, bet ne tikai: par tiešiem vai netiešiem īpašuma bojājumiem vai naudas zaudējumu; negūto peļņu vai sagaidāmiem ietaupījumiem; darījumu, līgumu, kontaktu, nemateriālo vērtību, reputācijas zudumu un jebkādiem zaudējumiem, kas var rasties komercdarbības pārtraukuma dēļ; datu zudumu vai neprecizitāti; un jebkāda cita veida zaudējumiem vai kaitējumu.

12.3. Mūsu materiālā atbildība saistībā ar Vispārīgo noteikumu vai Līguma pārkāpumu nepārsniedz 500 EUR. Jums ir tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību tikai tad, ja esam apzināti pārkāpuši Vispārīgos noteikumus vai Līgumu.

12.4. Mēs neesam atbildīgi par Pasažieru vai līdzbraucēju darbību un bezdarbību un nenesam atbildīgi par zaudējumiem vai kaitējumu, kas var tikt nodarīts jums vai jūsu transportlīdzeklim Pasažiera vai līdzbraucēju darbības vai bezdarbības rezultātā.

12.5. Jūs nesat atbildību par Vispārīgo noteikumu, Līguma vai jebkuru citu spēkā esošo tiesību aktu pārkāpumu. Jums nekavējoties ir jāpārtrauc un jānovērš šāds pārkāpums pēc atbilstoša pieprasījuma saņemšanas no mums vai jebkuras valsts iestādes. Jums ir jāatlīdzina mums visi tiešie un/vai netiešie zaudējumi un/vai kaitējums, zaudētā peļņa, izdevumi, sodi, naudas sodi, kas mums var rasties saistībā ar jūsu izdarītu Vispārīgo noteikumu, Līguma un tiesību aktu pārkāpumu. Ja Pasažieris izvirza pretenzijas pret Bolt saistībā ar jūsu Pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanu, jums ir pilnībā jāatlīdzina mums šādi zaudējumi 7 (septiņu) dienu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas. Ja Bolt ir tiesības izvirzīt pretenzijas, jūs apņematies kompensēt Bolt visas izmaksas par juridiskajiem pakalpojumiem saistībā ar zaudējumu novērtēšanu un prasību iesniegšanu par šādu zaudējumu atlīdzināšanu.

13. DARBĪBAS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA

13.1. Šajos Vispārīgajos noteikumos skaidri norādītie nosacījumi stājas spēkā no reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas brīža. Līgumi un pārējie noteikumi stājas spēkā, tiklīdz konkrētais dokuments vai ziņojums ir nodots jums un jūs sākat vai turpināt sniegt Pārvadāšanas pakalpojumus, izmantojot Bolt Platformu.

13.2. Jūs varat izbeigt Līgumu jebkurā laikā, paziņojot par to Bolt vismaz 7 (septiņas) dienas iepriekš; pēc tam jūsu tiesības izmantot Bolt Platformu un Bolt Pakalpojumus izbeidzas. Bolt var izbeigt Līgumu pēc sava ieskata jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ, paziņojot par to jums vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš.

13.3. Bolt ir tiesīgs nekavējoties izbeigt Līgumu un bloķēt jūsu piekļuvi Bolt Platformai, nepaziņojot par to iepriekš, ja jūs pārkāpjat Vispārīgos noteikumus vai Līgumu, jebkurus spēkā esošos tiesību aktus, noniecināt Bolt vai nodarāt kaitējumu Bolt zīmolam, reputācijai vai komercdarbībai, ko Bolt konstatē un nosaka pēc saviem ieskatiem. Iepriekš minētajos gadījumos Bolt pēc saviem ieskatiem varam aizliegt jums reģistrēt jaunu Autovadītāja kontu.

13.4. Tāpat Bolt ir tiesīgsnekavējoties bloķēt jūsu piekļuvi Bolt Platformai un Bolt Autovadītāja kontam izmeklēšanas laikā, ja mums ir aizdomas par jūsu veiktu Līguma pārkāpumu vai krāpniecisku darbību. Piekļuves bloķēšana tiks noņemta tiklīdz izmeklēšana izkliedēs šādas aizdomas.

13.5. Bolt cenšās sniegt visaugstākās kvalitātes pakalpojumus visiem Pasažieriem, tāpēc mēs uzraugām Autovadītāju darbību Bolt Platformā. Ja jūs neizpildāt minimālās pakalpojumu prasības, piemēram, minimālo reitingu un aktivitātes rādītāju, mums ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu, iepriekš par to nepaziņojot.

14. GROZĪJUMI

14.1. Jebkuri Līguma grozījumi stājas spēkā pēc to paziņošanas jums pa e-pastu, Bolt Lietotnē vai Bolt Autovadītāja kontā.

14.2. Lai grozītu Vispārīgos noteikumus, mēs publicēsim pārskatītu versiju tīmekļa vietnē (http://bolt.eu/legal/) un vismaz 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš paziņosim jums. Ja jūs turpināt izmantot Bolt Pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka esat piekritis pārskatītajiem nosacījumiem.

15. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN TIESAS PIEKRITĪBA

15.1. Vispārīgos noteikumus un Līgumu reglamentē un tie ir tulkojami un izpildāmi saskaņā ar Igaunijas Republikas tiesību aktiem. Ja attiecīgo strīdu, kas izriet no Vispārīgajiem noteikumiem vai Līguma, nevar izšķirt pārrunu ceļā, strīdu nodod izšķiršanai Harju Apgabaltiesā.

16. PAZIŅOJUMI

16.1. Jums ir pienākums nekavējoties informēt mūs par jebkurām izmaiņām jūsu kontaktinformācijā.

16.2. Jebkurš paziņojums, kas ir sniedzams saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem un Līgumu, ir uzskatāms par pietiekami sniegtu, ja tas:

(i) ir piegādāts personīgi;

(ii) nosūtīts ar kurjeru ar piegādes pierādījumu;

(iii) nosūtīts ierakstītā vēstulē;

(iv) nosūtīts pa e-pastu; vai

(v) darīts pieejams Bolt Lietotnē vai Bolt Autovadītāja kontā. Jebkurš paziņojums, kas ir nosūtīts vai izsūtīts saskaņā ar šo punktu, ir uzskatāms par saņemtu:

(i) ja piegādāts personīgi, – brīdī, kad tas ir piegādāts pusei;

(ii) ja piegādāts ar kurjeru, – datumā, kuru kurjers ir norādījis kā datumu, kad aploksne ar paziņojumu ir tikusi nodota pusei;

(iii) ja nosūtīts ierakstītā vēstulē, – desmitajā dienā pēc dokumenta nodošanas pasta nodaļai nosūtīšanai pusei;

(iv) ja ir darīts pieejams Bolt Lietotnē vai Bolt Autovadītāja kontā vai

(v) ja nosūtīts pa e-pastu, – dienā, kad e-pastu saņemošā puse apstiprina attiecīgā e-pasta saņemšanu vai otrajā dienā pēc tam, kad e-pasts ir nosūtīts, ar noteikumu, ka sūtītājs nav saņēmis paziņojumu par kļūdu (paziņojot, ka e-pasts pusei nav piegādāts) un ir nosūtījis e-pastu vēlreiz nākamajā kalendārajā dienā, un nav saņēmis līdzīgu paziņojumu par kļūdu.

17. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

Ja kāds Vispārīgo noteikumu punkts tiek pasludināts par nepiemērojamu vai spēkā neesošu, puses aizstāj attiecīgo punktu ar izpildāmu noteikumu, kas ir tuvs attiecīgā noteikuma nolūkam un ekonomiskajai ietekmei.