Informacja o polityce prywatności dla użytkowników

Niniejsza informacja o polityce prywatności wskazuje, w jaki sposób zobowiązujemy się dbać o dane osobowe użytkowników. Informuje między innymi, jakie dane wykorzystujemy w celu dostarczenia użytkownikowi naszego pakietu usług transportowych, w jaki sposób wykorzystujemy dane użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa, a także jakie wybory są dostępne dla użytkownika i z jakich mechanizmów kontroli może skorzystać. Niniejsza informacja opisuje również prawa użytkownika w zakresie prywatności oraz w jaki sposób zasady ochrony prywatności chronią wszystkich.

Spółka Bolt Operations OÜ (numer rejestracji spółki 14532901) z siedzibą pod adresem Vana-Lõuna 15, Tallin 10134, Estonia wraz ze spółką Bolt Rides PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, założona w Polsce (numer rejestracyjny KRS 0000981464), z siedzibą: ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, Rzeczpospolita Polska są współadministratorami danych osobowych kierowców i niniejszym informują, iż wyznaczyły Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail privacy@bolt.eu. Określenia „my”, „Bolt” odnoszą się do ww. współadministratorów danych osobowych, którzy określili swoje obowiązki oraz relacje pomiędzy nimi a podmiotami danych, co również częściowo ujawniają poniżej. Podmiot danych może jednak wykonywać swoje prawa wobec któregokolwiek ze współadministratorów.

Termin „użytkownik” lub „ty” oznacza osobę korzystającą ze środków transportu, która zgłasza żądanie usługi transportowej, wynajmuje i/lub otrzymuje usługę transportową za pośrednictwem swojego konta w aplikacji Bolt.

1. Przetwarzane dane osobowe

Przetwarzamy wyłącznie informacje, które są nam niezbędne, abyśmy mogli dostarczyć użytkownikowi najlepsze usługi na naszym rynku transportowym.

 • Dane kontaktowe: np. imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. W przypadku niektórych naszych usług możemy wymagać nieco więcej informacji, np. adres zamieszkania.
 • Informacje o profilu: np. zdjęcie profilowe, zapisane adresy, preferencje językowe i komunikacyjne. W przypadku niektórych naszych usług możemy wymagać nieco więcej informacji, np. dane z prawa jazdy.
 • Geolokalizacja: np. miejsce wyjazdu, lokalizacja hulajnóg w pobliżu, czas, postęp podróży i ostateczne miejsce docelowe podróży.
 • Informacje o płatności, np. naliczona kwota i użyta karta płatnicza.
 • Rejestry komunikacji i korespondencji, np. gdy użytkownik korzysta z czatu w ramach aplikacji lub rozmawia pracownikami obsługi klienta.
 • Ograniczone dane identyfikacyjne urządzenia, np. adres IP, na którym została zainstalowana aplikacja Bolt
 • Dane dotyczące korzystania z usług transportowych: np. dane o statusie podróży, czas i dane dotyczące zachowania użytkownika w ocenie kierowców.
 • Dane związane z komunikacją za pośrednictwem komunikatora bezpośrednio w aplikacji Bolt (opcja czatu z kierowcą): data i godzina komunikacji oraz jej treść.

2. Cel przetwarzania

Dane osobowe użytkownika przetwarzamy w celu dostarczenia jednej lub więcej z naszych usług transportowych:

 • Łączymy użytkownika z kierowcą, pomagamy znaleźć hulajnogę lub wynająć pojazd: Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe w celu połączenia pasażerów z kierowcami, co umożliwia rozpoczęcie i zakończenie podróży, a także po to, aby pokazać użytkownikowi, gdzie znajdują się najbliższe dostępne pojazdy na wynajem, takie jak nasze samochody lub hulajnogi. Wiadomości w komunikatorze bezpośrednio w aplikacji Bolt są przetwarzane w celu zapewnienia obsługi i wsparcia klienta (w tym rozwiązywania sporów między kierowcą a pasażerem), ze względów bezpieczeństwa, a także w celu ulepszenia naszych produktów i usług oraz w celach analitycznych.
 • Zabierzemy cię tam, gdzie chcesz się udać: Wyświetlamy kierowcom dane geolokalizacji i numer telefonu pasażerów przy zamawianiu transportu, aby umożliwić sprawne rozpoczynanie i kończenie podróży, a także w celu zapewnienia przejrzystości podróży i trasy. Dane te są zbierane tylko wtedy, gdy aplikacja Bolt jest aktywna. Zbieranie danych geolokalizacji zostaje zatrzymane po zamknięciu aplikacji Bolt. W niektórych krajach kierowcy nie widzą numeru telefonu pasażerów; kierowca widzi zupełnie inny numer, który tymczasowo przekierowuje się do numeru telefonu pasażera, co oznacza, że kierowca i pasażer mogą nadal się komunikować.
 • Dbamy o sprawny przebieg podróży: Używamy danych geolokalizacji, abyś mógł dotrzeć do celu i rozwiązujemy problemy z jakością związane z naszymi usługami. Musimy również wiedzieć, gdzie zostawiasz pojazd, abyśmy mogli prawidłowo rozliczyć podróż, naładować akumulatory i utrzymywać naszą flotę.
 • Dbamy o optymalizację aplikacji: Używamy danych kontaktowych, aby powiadomić użytkowników o aktualizacjach aplikacji Bolt, dzięki czemu mogą oni nadal korzystać z naszych usług. Zbieramy również ograniczone dane z wykorzystywanego urządzenia w celu połączenia użytkownika z naszymi usługami przez internet, urządzenie mobilne i telefon, a także aby zapewnić bezpieczeństwo konta dzięki uwierzytelnianiu i weryfikacji.
 • Dbamy o jak najszybszą, najtańszą i najwygodniejszą podróż: Zbieramy dane o trasach przebytych przez użytkowników, aby przeanalizować zasięg geograficzny. Dzięki temu możemy np. poprawić rekomendacje dla kierowców dotyczące najbardziej efektywnych tras, a także zadbać, aby nasze pojazdy na wynajem, takie jak hulajnogi, znajdowały się w miejscach najbardziej dogodnych dla klientów.
 • Pobieramy płatność: Uzyskujemy dane dotyczące płatności w celu przetworzenia płatności za przejazd w imieniu kierowców. Przetwarzamy również płatności za nasze własne pojazdy na wynajem, takie jak samochody i hulajnogi.
 • Zachowujemy i promujemy standardy: Zbieramy dane o statusie podróży, czasie i ocenach pasażerów na podstawie informacji zwrotnej od kierowcy, aby zadbać o bezpieczeństwo użytkowników, promować przestrzeganie naszych regulaminów, a także zapewnić wszystkim wysoką jakość i przyjemną obsługę. Korespondencja i dane na temat obsługi klienta są zbierane w celu uzyskania informacji zwrotnych oraz rozwiązywania sporów i problemów z jakością usług.
 • Informujemy cię na bieżąco: Twoje imię i nazwisko, numeru telefonu i adres e-mail będą wykorzystywane do komunikowania się z tobą w takich kwestiach, jak informowanie o zakończeniu podróży, wysyłanie potwierdzeń i rachunków, a także informowanie o ważnych wydarzeniach dotyczących naszych usług, np. jeśli zawiesimy wynajmowanie naszych hulajnóg w wyniku złych warunków pogodowych.

3. Podstawa prawna

Możemy wykorzystywać dane osobowe w sposób opisany powyżej, jeśli mamy ku temu właściwy powód. Zawsze upewniamy się, że mamy uzasadniony powód, aby przetwarzać dane użytkownika.

 • Dane osobowe są zazwyczaj przetwarzane w celu świadczenia usług zleconych za pośrednictwem aplikacji Bolt. Oznacza to, że aby zapewnić użytkownikowi obiecaną usługę oraz działać zgodnie z naszym regulaminem, będziemy przetwarzać jego dane osobowe w celu wypełnienia tych zobowiązań.
 • Zazwyczaj w innych okolicznościach przetwarzanie danych osobowych opiera się na prawnie uzasadnionym interesie. Prawnie uzasadnione interesy obejmują nasze interesy handlowe w zakresie świadczenia innowacyjnych, spersonalizowanych, bezpiecznych i dochodowych usług dla naszych pasażerów i partnerów, chyba że inne interesy są nadrzędne wobec tych interesów. Nasze prawnie uzasadnione interesy obejmują również np. wykrywanie i badanie oszustw płatniczych i innych szkodliwych działań, utrzymywanie bezpieczeństwa naszej sieci i systemów oraz reagowanie na podejrzenia lub faktyczne czyny przestępcze.

Niekiedy możemy polegać na alternatywnych podstawach prawnych:

 • gdy konieczne jest przestrzeganie obowiązku prawnego, takiego jak przetwarzanie danych w przypadkach wymaganych przez prawo, w tym na przykład, jeżeli istnieje ważny wniosek prawny o ujawnienie informacji osobowych stronie trzeciej, np. sądowi lub organowi regulacyjnemu;
 • w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innych osób, na przykład w przypadku sytuacji awaryjnej lub bezpośredniego zagrożenia życia; lub
 • jeśli użytkownik udzielił nam na to wyraźnej zgody w innym konkretnym celu, o którym został w pełni poinformowany.

W krajach, gdzie prawnie uzasadniony interes nie jest dostępną zgodną z prawem podstawą czynności przetwarzania realizowanych przez Bolt, np. w Nigerii, Bolt zamiast tego bazuje na alternatywnych ważnych podstawach prawnych wskazanych powyżej. Jeśli użytkownik nie poda nam swoich informacji osobowych, może to uniemożliwić nam realizację umowy z użytkownikiem lub wykonanie naszych obowiązków prawnych. Może to również oznaczać, że nie będziemy mogli obsługiwać konta użytkownika. Na przykład, zbieramy i przetwarzamy dane osobowe przekazane przez użytkownika w trakcie instalacji i korzystania z aplikacji Bolt; odmowa udostępnienia danych geolokalizacji za pośrednictwem aplikacji oznacza, że nie będziemy mogli skierować kierowcy do lokalizacji użytkownika w celu rozpoczęcia podróży ani pokazać użytkownikowi naszych pojazdów w celu wynajęcia któregoś z nich. Nie będziemy w stanie wypełnić naszych zobowiązań wobec użytkownika w innych okolicznościach, na przykład, jeśli użytkownik odmówi poddania się weryfikacji tożsamości w celu zapewnienia integralności konta; może ono zostać zawieszone lub zablokowane, aby zapobiec oszustwom.

4. Odbiorcy

Współpracujemy tylko z zaufanymi partnerami i organami. Udostępniamy informacje tylko wtedy, gdy istnieje ku temu uzasadniony powód. Udostępniamy informacje tylko w niezbędnym zakresie. Nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników.

 • Dane osobowe pasażera są ujawniane kierowcom tylko wtedy, gdy podejmują oni przejazd w aplikacji Bolt; w takim przypadku kierowca zobaczy imię i nazwisko, numer telefonu (w niektórych krajach numer jest maskowany) i dane geolokalizacji pasażera.
 • Po zrealizowaniu usługi transportowej imię i nazwisko oraz numer telefonu (w niektórych krajach numer jest maskowany) pasażera będzie widoczny dla kierowcy przez 24–48 godzin. Jest to konieczne, aby kierowca mógł rozwiązać ewentualne problemy dotyczące pasażera, np. w przypadku konieczności oddania mu ważnej rzeczy pozostawionej w samochodzie. Ups!
 • Informacje zwrotne od pasażerów dotyczące jakości usługi transportowej są anonimowe. Ocena przekazywana przez użytkownika jest poufna między nim a firmą Bolt.
 • W zależności od lokalizacji pasażera dane osobowe mogą zostać ujawnione spółkom grupy i partnerom Bolt Operations OÜ (lokalnym spółkom zależnym, przedstawicielom, podmiotom stowarzyszonym, agentom itp.). Przetwarzanie danych osobowych przez spółki grupy i partnerów Bolt Operations OÜ będzie odbywać się na takich samych rygorystycznych warunkach, jak określono w niniejszej informacji o polityce prywatności. Więcej informacji można znaleźć na stronie danego kraju.
 • W niektórych okolicznościach jesteśmy prawnie zobowiązani do udostępniania informacji zewnętrznym odbiorcom. Na przykład, na mocy decyzji sądu lub w przypadku współpracy z organem nadzorczym ds. ochrony danych w zakresie dochodzeń lub rozpatrywania skarg. Możemy również odpowiadać na wnioski, takie jak wnioski ze strony organów ścigania, jeśli w dobrej wierze uznamy, że odpowiedź jest wymagana przez prawo w danej jurysdykcji lub stanowi realizację zadania interesu publicznego, wpływa na użytkowników w tej jurysdykcji i jest zgodna z międzynarodowymi standardami. W każdym przypadku zawsze upewnimy się, że mamy zgodną z prawem podstawę do udostępnienia informacji i zawsze zadbamy o udokumentowanie naszej decyzji.

5. Bezpieczeństwo i dostęp

 • Wszelkie dane osobowe zgromadzone w trakcie świadczenia naszych usług są przekazywane i przechowywane w centrach danych Zone Media Ltd. i/lub Amazon Web Services, Inc., które znajdują się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Tylko upoważnieni pracownicy spółek grupy i partnerów Bolt Operations OÜ mają dostęp do danych osobowych i mogą uzyskiwać dostęp do danych wyłącznie w celu rozwiązywania problemów związanych z korzystaniem z usług (w tym sporów dotyczących usług transportowych).
 • Spółki grupy i partnerzy Bolt Operations OÜ mogą uzyskać dostęp do danych osobowych w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi klienta w danym kraju.
 • Dla naszych badań i celów naukowych wszystkie dane, takie jak zbiorcze dane geolokalizacji, są anonimizowane, więc użytkownik nie może być zidentyfikowany na ich podstawie.

6. Twoje prawa i mechanizmy kontroli

Chcemy, aby użytkownik zachował kontrolę nad swoimi danymi osobowymi. Bolt zapewnia użytkownikowi mechanizmy kontroli w aplikacji, które pozwalają przeglądać swoje informacje osobowe, w tym dane profilu i historię podróży. Oferujemy również ustawienia w aplikacji, takie jak możliwość wyrażenia zgody marketingowej oraz przejrzyste mechanizmy kontroli zgód dotyczących plików cookie na naszej stronie internetowej. Prawo dostępu

 • Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych za pośrednictwem aplikacji Bolt. Użytkownik ma prawo zażądać od nas kopii swoich informacji osobowych. Istnieją pewne wyłączenia, takie jak konieczność wyważenia praw innych osób, co oznacza, że nie zawsze można otrzymywać wszystkie przetwarzane przez nas informacje.

Prawo do sprostowania danych

 • Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i zaktualizować je za pośrednictwem aplikacji Bolt. Użytkownik ma prawo zażądać od nas sprostowania informacji, które według niego są nieprawidłowe. Użytkownik ma również prawo zażądać od nas uzupełnienia informacji, które według niego są niekompletne.

Prawo do usunięcia danych Użytkownik ma prawo zażądać od nas usunięcia jego informacji osobowych w określonych okolicznościach. Prawo do ograniczenia przetwarzania

 • Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania swoich informacji w określonych okolicznościach. Oznacza to, że dane użytkownika mogą być wykorzystywane tylko w określonych celach, takich jak roszczenia lub korzystanie z praw.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

 • Użytkownik może mieć prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli przetwarzamy informacje na jego temat na podstawie prawnie uzasadnionych interesów. Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec wszelkich podejmowanych przez nas zautomatyzowanych decyzji i poprosić, aby sprawdził je człowiek.

Prawo do przenoszenia danych

 • Użytkownik ma prawo zażądać od nas przeniesienia przekazanych nam informacji z jednej organizacji do drugiej lub przekazania tych informacji jemu w określonych okolicznościach. Dotyczy to tylko informacji przekazanych nam przez użytkownika.
 • Okres przechowywania danych dotyczących wiadomości w komunikatorze bezpośrednio w aplikacji Bolt to 90 dni, z wyjątkiem przypadków, gdy wiadomości są związane ze zgłaszanym incydentem – w którym to przypadku będziemy przechowywać je przez 6 miesięcy.

7. Przechowywanie danych

Bolt przechowuje dane użytkownika tak długo, jak jest to konieczne do celów opisanych powyżej. Oznacza to, że przechowujemy różne kategorie danych przez różne okresy w zależności od rodzaju danych, usługi transportowej, której dotyczą, oraz celów, dla których zebraliśmy te dane.

 • Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo ma on aktywne konto pasażera. Jeśli konto użytkownika zostanie zamknięte, jego dane osobowe zostaną usunięte (zgodnie z naszym harmonogramem i zasadami przechowywania danych), chyba że dane te są nadal wymagane do wypełnienia jakichkolwiek obowiązków prawnych lub do celów księgowych, rozwiązywania sporów lub zapobiegania oszustwom.
 • Dane finansowe dotyczące usług transportowych świadczonych na rzecz pasażerów będą przechowywane przez trzy lata od ostatniej podróży. Dane wymagane do innych celów księgowych będą przechowywane przez siedem lat od ostatniej podróży.
 • W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, oszukańczej działalności lub podania nieprawdziwych informacji dane będą przechowywane przez okres do 10 lat.
 • W przypadku sporów dotyczących płatności dane będą przechowywane do momentu zaspokojenia roszczenia lub przedawnienia takich roszczeń.
 • Dane dotyczące historii podróży oraz dane dotyczące korzystania z usług transportowych będą przechowywane przez trzy lata, po czym zostaną zanonimizowane.

Należy pamiętać, że odinstalowanie aplikacji Bolt na swoim urządzeniu nie powoduje usunięcia danych osobowych użytkownika. Jeśli aplikacja Bolt nie była używana przez trzy lata, skontaktujemy się z użytkownikiem i poprosimy o potwierdzenie, czy chce on zatrzymać aktywne konto do użytku w przyszłości. Jeśli w rozsądnym terminie nie zostanie udzielona odpowiedź, konto zostanie zamknięte, a dane osobowe zostaną usunięte, chyba że są one potrzebne do innych celów wskazanych wcześniej w niniejszej informacji o polityce prywatności.

8. Marketing bezpośredni

 • Możemy wysyłać bezpośrednie wiadomości marketingowe na adres e-mail użytkownika i/lub na jego numer telefonu, jeśli udzielił on nam na to zezwolenia lub w ramach zgody typu soft opt-in. Możemy personalizować bezpośrednie wiadomości marketingowe na podstawie informacji o sposobie korzystania z usług Bolt, takich jak częstotliwość korzystania z aplikacji Bolt oraz preferencje użytkownika dotyczące transportu.
 • Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać od nas bezpośrednich wiadomości marketingowych, powinien kliknąć link rezygnacji z subskrypcji w stopce jednej z naszych wiadomości e-mail lub zrezygnować w sekcji profilu w aplikacji Bolt. To proste.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Korzystamy z pomocy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w przypadku wydawania ostrzeżeń i zawieszania usług transportowych. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji jest mniej podatne na błędy, bardziej efektywne i bezpieczniejsze niż w przypadku wykonywania tych czynności przez naszych pracowników. Dane dotyczące korzystania przez użytkownika z usług transportowych (dane o statusie podróży, w tym anulowaniu i niewykorzystaniu rezerwacji oraz dane dotyczące zachowania użytkownika w ocenie kierowcy) są uwzględniane przy ocenie konieczności ostrzeżenia lub zawieszenia. Więcej informacji na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji można znaleźć tutaj. Zawieszenie usług transportowych będzie obowiązywać przez 6 miesięcy, po czym dostęp do nich zostanie przywrócony.

Użytkownik zawsze ma prawo do żądania oceny decyzji przez człowieka oraz do zakwestionowania decyzji, wyrażenia swojego punktu widzenia i uzyskania wyjaśnienia, kontaktując się z naszą obsługą klienta w aplikacji.

10. Rozwiązywanie sporów

 • Spory dotyczące przetwarzania danych osobowych rozstrzyga się w pierwszej kolejności za pośrednictwem obsługi klienta info@bolt.eu). Użytkownik ma prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Bolt privacy@bolt.eu.
 • Naszym organem nadzorczym jest Estoński Inspektorat ds. Ochrony Danych (www.aki.ee).

11. Znaczenie tej informacji Mamy nadzieję, że ta informacja o polityce prywatności jest zrozumiała.

Przepisy dotyczące ochrony danych są ważne. Wzmacniają one zasady i zwiększają prawa użytkownika związane z informacjami. Wiele z tych zasad może wydawać się skomplikowane, ale większość z nich jest oparta na zdrowym rozsądku. Nasze obowiązki w zakresie danych traktujemy poważnie. W ramach naszego zobowiązania do ochrony prywatności i zapewnienia jeszcze większej przejrzystości Bolt w dalszym ciągu będzie wprowadzał zmiany w tej informacji o polityce prywatności.

Więcej informacji można znaleźć w lokalnym regulaminie dla pasażerów.

Zeskanuj, aby pobrać

Prawie gotowe!

Zeskanuj kod QR aparatem w swoim telefonie, aby pobrać aplikację.