Polityka prywatności dla Pasażerów

Spółka Bolt Technology OÜ (numer rejestracji spółki 12417834) z siedzibą pod adresem Vana-Lõuna 39/1, Tallin 10134, Estonia wraz ze spółką Bolt Services PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, założona w Polsce (numer rejestracyjny KRS 0000733215), z siedzibą: ul. Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, Rzeczpospolita Polska są współadministratorami danych osobowych pasażerów i niniejszym informują, iż wyznaczyły inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail privacy@bolt.eu.

Określenie „my” odnosi się do ww. współadministratorów danych osobowych, którzy określili swoje obowiązki oraz relacje pomiędzy nimi a podmiotami danych, co również częściowo ujawniają poniżej. Podmiot danych może jednak wykonywać swoje prawa wobec któregokolwiek ze współadministratorów.

1. Dane osobowe, które przetwarzamy

 • Imię, numer telefonu, adres e-mail.
 • Geolokalizacja pasażera, czas i cel podróży.
 • Informacje o płatnościach.
 • Informacje o sporach.
 • Dane identyfikacyjne urządzenia, na którym została zainstalowana aplikacja Bolt.
 • Dane związane z komunikacją z wykorzystaniem wiadomości tekstowych w aplikacji Bolt (opcja „Porozmawiaj z kierowcą”): data i godzina komunikacji oraz jej treść

2. Cel przetwarzania danych

 • Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w celu połączenia pasażerów z kierowcami, aby ułatwić im sprawne poruszanie się po miastach.
 • Pokazujemy kierowcom dane geolokalizacyjne i numer telefonu pasażera, aby umożliwić skuteczny odbiór. Dane geolokalizacyjne są zbierane tylko wówczas, gdy aplikacja Bolt jest aktywna. Gromadzenie danych geolokalizacyjnych zostaje przerwane po zamknięciu aplikacji Bolt. W niektórych krajach kierowcy nie mogą zobaczyć numeru telefonu pasażera - kierowca widzi zupełnie inny numer, który tymczasowo przekierowuje na numer telefonu pasażera, umożliwiając kierowcy i pasażerowi komunikację.
 • Możemy wykorzystywać dane geolokalizacyjne do rozwiązywania problemów związanych z jakością usług transportowych.
 • Używamy danych kontaktowych w celu powiadamiania pasażerów o aktualizacjach aplikacji Bolt.
 • Gromadzimy dane o trasach obieranych przez kierowców i pasażerów, aby przeanalizować zasięg geograficzny w celu przekazania kierowcom rekomendacji dotyczących najbardziej efektywnych tras.
 • Twoje imię, numer telefonu i adres e-mail będą wykorzystywane do komunikowania się z Tobą.
 • Otrzymujemy szczegóły dotyczące płatności w celu przetwarzania w imieniu kierowców płatności pasażerów za usługi transportowe.
 • Dane dotyczące obsługi klienta są zbierane indywidualnie dla każdego przypadku i przechowywane w celu rozwiązywania sporów i problemów związanych z jakością usług.
 • Dane osobowe związane z wykorzystaniem wiadomości tekstowych w aplikacji Bolt są przetwarzane w celu świadczenia usług i obsługi klienta (w tym rozwiązywania sporów między kierowcą a kierowcą), w celach bezpieczeństwa oraz analitycznych, a także w celu ulepszenia naszych produktów i usług.

3. Podstawa prawna

 • Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi zamówionej przez pasażera i w związku z tym odbywa się na podstawie niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem. Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem korzystania z usług Bolt. Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe przekazane przez pasażerów w trakcie instalacji i korzystania z aplikacji Bolt.
 • Niektóre dane osobowe możemy przetwarzać bazując na Twojej dobrowolnej zgodzie, np. pewne działania marketingowe dotyczące naszych usług.
 • Dane osobowe mogą być również przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes współadministratorów, tj. w dochodzeniu i wykrywaniu oszustw związanych z płatnościami, dochodzenie praw w przypadku sporu bądź złożenia skargi, utrzymywanie kontaktu/ komunikacji z Tobą, przekazywanie Twoich danych kierowcom bądź innym odbiorcom, którzy muszą posiadać Twoje dane.

4. Odbiorcy

 • Dane osobowe pasażera są ujawniane wyłącznie kierowcy, który uruchomił aplikację Bolt. W takim przypadku kierowca zobaczy imię, numer telefonu (w niektórych krajach numer jest ukryty) i dane geolokalizacyjne pasażera.
 • Po wykonaniu usługi transportowej, imię i numer telefonu (w niektórych krajach numer jest ukryty) pasażera będą widoczne dla kierowcy przez 24 godziny. Jest to konieczne, aby kierowcy mogli rozwiązać wszelkie problemy związane ze świadczeniem usługi, np. skontaktować się z pasażerem, jeśli ten zostawił coś w pojeździe.
 • Informacje zwrotne od pasażerów dotyczące jakości usługi są anonimowe, a kierowcy nie otrzymują imienia i numeru telefonu pasażera, który przyznał ocenę i przekazał informacje zwrotne.
 • W zależności od lokalizacji pasażera, dane osobowe mogą zostać ujawnione spółkom grupy Bolt Technology OÜ i ich partnerom (lokalnym spółkom zależnym, przedstawicielom, podmiotom stowarzyszonym, agentom itp.), którzy mogą dostarczać pewnych usług profesjonalnych takich jak usługi technologiczne, wsparcie techniczne, doradztwo. Przetwarzanie danych osobowych przez odbiorców - spółki grupy Bolt Technology OÜ i ich partnerów odbywa się w sposób legalny i bezpieczny, na warunkach określonych w niniejszej informacji o polityce prywatności

5. Bezpieczeństwo

 • Wszelkie dane osobowe gromadzone w trakcie świadczenia usług są przekazywane i przechowywane w centrach danych Zone Media Ltd. i/lub Amazon Web Services, Inc., które znajdują się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy spółek należących do grupy Bolt Technology OÜ i ich partnerów w celu rozwiązywania problemów związanych z korzystaniem z usług (w tym sporów dotyczących usług transportowych).
 • Spółki z grupy Bolt Technology OÜ i ich partnerzy mogą uzyskać dostęp do danych osobowych w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi klienta w danym kraju, więcej szczegółów na stronie: https://bolt.eu/cities/.
 • Dane geolokalizacyjne są przetwarzane w formie zanonimizowanej i zostają spersonalizowane tylko wówczas, gdy dane dotyczące lokalizacji geograficznej są potrzebne do połączenia z pasażerem w celu rozstrzygania sporów lub oszustw.
 • Do celów badawczych i naukowych dane są wykorzystywane w niezidentyfikowanej (zanonimizowanej) formie.

6. Wycofanie zgody i sprzeciw

 • W sytuacjach, w których przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo jej odwołania, które jednak nie wpływa na legalność uprzedniego przetwarzania.
 • W sytuacjach, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
 • Wnioski w ww. przedmiocie można kierować do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odpowiadamy na nie w ciągu miesiąca.

7. Dostęp i zmiany

 • Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i zaktualizować je za pośrednictwem aplikacji Bolt. W razie problemów, skontaktuj się z nami poprzez adres e-mail.

8. Przechowywanie

 • Twoje dane osobowe będą przechowywane, dopóki konto pasażera będzie aktywne. Jeśli Twoje konto zostanie zamknięte, dane osobowe zostaną usunięte (zgodnie z naszą polityką retencji jak poniżej) z baz danych, chyba że takie dane są wymagane do celów księgowych, rozstrzygania sporów lub zapobiegania oszustwom.
 • Dane finansowe dotyczące świadczenia usług transportowych pasażerom będą przechowywane przez 3 lata od ostatniej podróży.
 • Dane wymagane do celów księgowych będą przechowywane przez 7 lat [od ostatniej podróży].
 • Okres przechowywania danych związanych z korzystaniem z wiadomościach tekstowych w aplikacji Bolt wynosi 90 dni, z wyjątkiem przypadków, gdy wiadomości są związane ze zgłoszonym incydentem - w takim przypadku będziemy je przechowywać przez 6 miesięcy.
 • W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, oszustwa lub udzielenia fałszywych informacji, dane będą przechowywane przez okres 10 lat.
 • W przypadku sporów dotyczących płatności, dane będą przechowywane do momentu zaspokojenia roszczenia lub do daty wygaśnięcia takiego roszczenia.
 • Dane historii podróży będą przechowywane przez 3 lata, po czym zostaną one zanonimizowane.
 • Należy pamiętać, że odinstalowanie aplikacji Bolt na Twoim urządzeniu nie spowoduje usunięcia Twoich danych osobowych.
 • Jeśli aplikacja Bolt nie była używana przez 3 lata, powiadomimy Cię o tym i poprosimy o potwierdzenie czy konto jest nadal aktywne. Jeśli nie otrzymamy odpowiedzi, konto zostanie zamknięte, a dane osobowe zostaną usunięte, chyba że przechowywanie takich danych będzie wymagane do celów księgowych, rozstrzygania sporów lub zapobiegania oszustwom.

9. Usunięcie

 • Należy pamiętać, że wszelkie żądania usunięcia danych osobowych pasażera są możliwe do zrealizowania wyłącznie w przypadku usunięciu konta pasażera. Skutkiem czego nie będziesz mógł korzystać z aplikacji Bolt za pośrednictwem konta, które zostało usunięte.
 • Wnioski o usunięcie danych osobowych można kierować do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odpowiadamy na nie w ciągu miesiąca, podając termin usunięcia takich danych.

10. Przekazywanie

 • Wnioski o przekazanie danych osobowych można kierować do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odpowiadamy na nie w ciągu miesiąca, podając termin przekazania takich danych. Po zweryfikowaniu danego klienta dostarczymy Ci dane osobowe, które obejmują: dane kontaktowe, historię podróży z okresu ostatnich 3 lat i informacje dotyczące płatności.

11. Marketing bezpośredni

 • Twojego adresu e-mail i/lub numeru telefonu będziemy używać wyłącznie do wysyłania bezpośrednich wiadomości marketingowych, jeśli wyraziłeś na to zgodę za pośrednictwem strony internetowej bolt.eu lub aplikacji Bolt. Możemy spersonalizować wiadomości marketingowe za pomocą informacji o tym, w jaki sposób korzystasz z usług Bolt (częstotliwość korzystania, podróże, płatności), jednak nie będzie to stanowiło zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o którym mowa w przepisach prawa.
 • Jeśli nie chcesz już otrzymywać bezpośrednich wiadomości marketingowych, powinien kliknąć link „Anuluj subskrypcję” w stopce otrzymanej od nas wiadomości e-mail lub w zakładce profilu w aplikacji Bolt.

12. Rozwiązywanie sporów lub skargi

 • Spory bądź skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych są rozwiązywane za pośrednictwem biura obsługi klienta (info@bolt.eu) lub poprzez kontakt z Inspektorem ochrony danych spółki Bolt Technology (privacy@bolt.eu).
 • Jeśli nie podoba Ci się jak zarządzamy Twoimi danymi, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. Wiodącym organem nadzorczym dla przetwarzania danych osobowych przez współadministratorów jest estoński Inspektorat Ochrony Danych (www.aki.ee), z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail info@aki.ee. Pasażerowie z Polski są uprawnieni także do skorzystania z pomocy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), którego dane dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/.