Všeobecné Zmluvné Podmienky Pre Vodičov

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky stanovujú hlavné obchodné podmienky, ktoré sa vzťahujú na používanie služieb spoločnosti Bolt (Bolt Services) a zároveň ich používanie regulujú.
Za účelom poskytovania prepravných služieb prostredníctvom používania platformy spoločnosti Bolt (Bolt Platform) je nutné vyjadriť svoj súhlas s obchodnými podmienkami, ktoré sú uvedené nižšie.

1. DEFINÍCIE

1.1. Spoločnosť Bolt (tiež označovaný ako „my“, „náš“ alebo „nás“) – Bolt Technology OÜ je spoločnosť s ručením obmedzeným založená a registrovaná podľa zákonov Estónskej republiky s registračným kódom 12417834, so sídlom Vana-Lõuna tn 39/1, Tallinn 10134, Estónska republika, ale zároveň sú tak tiež označované spoločnosti a partneri skupiny Taxify. Skupina Taxify označuje ( (a) spoločnosti, v ktorých spoločnosť Bolt Technology OÜ vykonáva kontrolu (napríklad dcérske spoločnosti Bolt Technology OÜ). Partnermi skupiny Taxify sú miestni splnomocnení zástupcovia, pridružené spoločnosti, agenti, atď., vymenovaní spoločnosťou Bolt Technology OÜ (napríklad subjekt poverený výkonom platieb). Zoznam spoločností a partnerov skupiny Taxify je k dispozícií na stránke https://bolt.eu/cities/.

1.3. Služby spoločnosti Bolt (Bolt Services) – služby, ktoré spoločnosť Bolt poskytuje, vrátane poskytovania a údržby aplikácií Bolt, platformy spoločnosti Bolt (Bolt Platform), platobného styku prostredníctvom aplikácie In-app Payment, zákazníckej podpory, komunikácie medzi vodičom a cestujúcim a inými podobnými službami.

1.4. Aplikácia spoločnosti Bolt (Bolt App) – aplikácia pre smartfóny pre vodičov a cestujúcich na požiadanie a využitie prepravných služieb.

1.5. Platforma spoločnosti Bolt (Bolt Platform) – platforma, technológia spájajúca cestujúcich s vodičmi, ktorá im tak pomáha efektívnejšie sa pohybovať v rámci miest.

1.6. Cestujúci – osoba žiadajúca o prepravné služby pomocou využitia platformy spoločnosti Bolt (Bolt Platform).

1.7. Vodič (tiež označovaný ako „vy“) – osoba, ktorá poskytuje prepravné služby prostredníctvom platformy spoločnosti Bolt (Bolt Platform). Každému vodičovi bude pridelený osobný účet Bolt Driver Account pre využívanie aplikácie BoltApp a platformy spoločnosti Bolt (Bolt Platform).

1.8. Zmluva – táto Zmluva medzi vodičom a spoločnosťou Bolt týkajúca sa používania služieb spoločnosti Bolt (Bolt Services), ktorá pozostáva z: 1.8.1. týchto Všeobecných zmluvných podmienok,

1.8.2. špeciálnych výrazov zobrazených v aplikácii Bolt App, napr. tie, ktoré sa týkajú cenových informácií alebo popisov služieb,

1.8.3. usmernení pre vodičov, a

1.8.4. iných podmienok uvedených v tejto Zmluve, ktoré sa môžu z času na čas zmeniť a doplniť, a

ďalšie všeobecné obchodné podmienky alebo dokumenty uvedené v tomto dokumente alebo uzatvorené v budúcnosti medzi vodičom a spoločnosťou Bolt.

1.9. Tarifa (cestovné) – poplatok, ktorý je cestujúci povinný zaplatiť vodičovi za poskytnutie prepravných služieb.

1.10. Poplatok spoločnosti Bolt (Bolt Fee) – poplatok, ktorý je vodič povinný zaplatiť za využívanie platformy Bolt Platform spoločnosti Bolt.

1.11. Platobný styk prostredníctvom aplikácie (In-app Payment) – platobné karty, fakturácia dopravcom a ostatné spôsoby platby (Bolt for Business, atď.), ktoré cestujúci využíva prostredníctvom aplikácie Bolt App na úhradu za prepravné služby.

1.12. Účet vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account) – prístup na webové sídlo, ktorý obsahuje informácie a dokumenty týkajúce sa využívania služieb spoločnosti Bolt (Bolt Services) počas poskytovania prepravných služieb vrátane účtovnej dokumentácie. Vodič má možnosť prihlásenia sa do účtu spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account) na adrese http://partners.bolt.eu zadaním užívateľského mena a hesla.

1.13. Prepravné služby - prepravná služba, ktorú poskytuje vodič cestujúcemu na základe akceptovania požiadavky cestujúceho prostredníctvom aplikácie Bolt App.

1.14. subjekt poverený výkonom platieb – spoločnosť Bolt Operations OÜ, t.j. subjekt zodpovedný za služby technickej podpory pri poskytovaní platobných služieb na uľahčenie platieb a/alebo fakturácie v mene spoločnosti Bolt Technology OÜ. Subjekt poverený výkonom platieb môže tiež prediskutovať akékoľvek sťažnosti a urovnať akékoľvek spory týkajúce sa platieb uskutočnených spoločnosťou Bolt Technology OÜ.

2. UZAVRETIE ZMLUVY

2.1 Pred použitím služby spoločnosti Bolt (Bolt Services) sa musíte registrovať prostredníctvom poskytnutia požadovaných informácií v aplikácii slúžiacej na registráciu na webovom sídle a nahratím potrebnej dokumentácie v súlade s našimi požiadavkami. Môžete sa zaregistrovať buď ako právnická alebo fyzická osoba. Po úspešnom dokončení registrácie vám bude vytvorený osobný účet, ktorý je prístupný prostredníctvom zadania používateľského mena a hesla. Kliknutím na tlačidlo „Zaregistrovať sa“ umiestnené na konci aplikácie slúžiacej na registráciu vyhlasujete a zaručujete, že:
v zmysle platných právnych predpisov máte právo uzavrieť s nami zmluvu o využívaní platformy spoločnosti Bolt (Bolt Platform) na poskytovanie prepravnej služby,pozorne ste si preštudovali, plne porozumeli a súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami, vrátane všetkých povinností, ktoré vzniknú v súlade s ustanoveniami Zmluvy a ako je tu uvedené,
všetky informácie, ktoré ste nám predložili, sú presné, správne a úplné,
budete starostlivo udržiavať účet vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account) a po celý čas aktualizovať profilové informácie,
nebudete oprávňovať iné osoby na používanie vášho účtu Bolt Driver Account, takisto ani prevádzať ani postupovať oprávnenie žiadnej inej osobe,
nebudete používať služby spoločnosti Bolt (Bolt Services) na neoprávnené alebo nezákonné účely a nenarušíte riadnu prevádzku služieb spoločnosti Bolt (Bolt Services),
po celý čas dodržiavate všetky zákony a predpisy platné v štáte, v ktorom poskytujete prepravné služby, vrátane, ale nie výlučne, zákonov upravujúcich prepravné služby v osobnej doprave,

2.2. Počas registrácie ste v prípade vyplňovania platobných údajov povinní poskytnúť nevyhnutné bankové informácie. V prípade, že ste právnická osoba, musíte uviesť bankový účet spoločnosti. Poplatky za využívanie platobného styku prostredníctvom aplikácie (In-app Payment) prevádzame na bankový účet, ktorý ste uviedli. Nie sme zodpovední za prípadné nesprávne uskutočnené peňažné transakcie v prípade, že ste poskytli nesprávne bankové údaje.

2.3. Po odoslaní žiadosti o registráciu obdržíte e-mail s ďalšími podmienkami, ktoré musíte splniť, aby ste mohli používať službu spoločnosti Bolt (Bolt Services). Tieto podmienky môžu zahŕňať poskytnutie výpisu z registra trestov, platný vodičský preukaz, uspokojivý technický stav vozidla, absolvovanie výcvikového kurzu, vlastnenie mobilného zariadenia podporujúceho GPS a ďalšie podmienky uvedené v príslušnom e-maily. Nedodržanie uvedených požiadaviek a podmienok môže mať za následok ukončenie Zmluvy a zánik práva používať služby spoločnosti Bolt (Bolt Services).

2.4. Súhlasíte s tým, že v určitých mestách alebo krajinách môže spoločnosť Bolt Technology OÜ postúpiť akýkoľvek svoj záväzok vyplývajúci zo Všeobecných zmluvných podmienok alebo zo Zmluvy spoločnostiam a partnerom skupiny Taxify. To zahŕňa, okrem iného, pridelenie práv a povinností týkajúcich sa revízie dokumentov súvisiacich s aplikáciami slúžiacimi na registráciu, školeniami, výberom poplatkov za služby Bolt Fee, odovzdávaním príslušných poplatkov, sprostredkovaním platobného styku prostredníctvom aplikácie In-app Payment, licencovaním aplikácie Bolt App, atď. Podrobné informácie o spoločnostiach a partneroch skupiny Taxify sú k dispozícií na stránke  http://bolt.eu/cities.

2.6. Registrácia účtu ako právnická osoba (t.j. spoločnosť). Ak je príjemca poplatkov v platobných údajoch označený ako právnická osoba (ako je uvedené v účte Bolt Driver Account), ste považovaný za právnickú osobu. V takom prípade sa uvedená právnická osoba považuje za poskytovateľa prepravných služieb a zmluvnú stranu týchto Všeobecných zmluvných podmienok, Zmluvy a akýkoľvek ďalších zmlúv. Prepravné služby môže de facto poskytnúť len konkrétna fyzická osoba uvedená v procese registrácie. Takáto fyzická osoba môže používať účet vodiča len vtedy, ak si prečítal/a tieto Všeobecné zmluvné podmienky a súhlasí s tým, že bude viazaný/á aj akoukoľvek ďalšou dokumentáciou, ktorá je súčasťou tejto Zmluvy. PRÁVNICKÁ OSOBA UVEDENÁ V PLATOBNÝCH ÚDAJOCH AKO AJ FYZICKÁ OSOBA, KTORÉ KONKRÉTNE POSKYTUJÚ PREPRAVNÉ SLUŽBY PODĽA účtu Bolt ACCOUNT, ZODPOVEDAJÚ SPOLOČNE A NEROZDIELNE ZA AKÉKOĽVEK PORUŠENIE VŠEOBECNÝCH ZMLUVNÝCH PODMIENOK A ZMLUVY UZAVRETEJ ZO STRANY VODIČA.

2.7. Registrácia účtu vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account) ako spoločnosti prevádzkujúcej prepravné služby, ktorá vlastní alebo prenajíma vozový park. Po uzavretí osobitnej zmluvy sa spoločnosť prevádzkujúca prepravné služby, ktorá vlastní alebo prenajíma vozový park, môže individuálne registrovať účty svojim zamestnancom a/alebo poskytovateľom služieb. V takom prípade sa od spoločnosti prevádzkujúcej prepravné služby, ktorá vlastní alebo prenajíma vozový park vyžaduje, aby zabezpečila, že jej zamestnanci a/alebo poskytovatelia služieb budú spĺňať požiadavky týchto Všeobecných zmluvných podmienok, Zmluvy a akýchkoľvek ďalších zmlúv a súhlasia, že budú konať v súlade s jej podmienkami a povinnosťami. Spoločnosť prevádzkujúca prepravné služby, ktorá vlastní alebo prenajíma vozový park a jej zamestnanci a/alebo poskytovatelia služieb zostávajú spoločne a nerozdielne zodpovední za akékoľvek porušenie vykonané takýmto zamestnancom a/alebo poskytovateľmi služieb.

3. PRÁVO NA POUŽÍVANIE APLIKÁCIE Bolt APP A ÚČET VODIČA SPOLOČNOSTI Bolt (Bolt DRIVER ACCOUNT)

3.1. Licencia na používanie aplikácie Bolt APP a účtu vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account). Týmto vám udeľujeme licenciu na používanie aplikácie Bolt APP a účtu vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account). Táto licencia vám neudeľuje právo ďalej poskytovať licencie (sublicencovať) alebo previesť akékoľvek práva tretím stranám. Bez ohľadu na vyššie uvedené skutočnosti, a ak je to samostatne dohodnuté, spoločnosti prevádzkujúce prepravné služby vlastniace alebo prenajímajúce vozový park môžu sublicencovať aplikáciu Bolt App a účet vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account) na členov využívajúcich služby vozového parku.

3.2. Počas používania aplikácie Bolt App a/alebo účtu vodiča spoločnosti Bol (Bolt Driver Account) nemôžete:
rozkladať (dekompilovať), spätne analyzovať alebo inak sa pokúšať získať zdrojový kód aplikácie Bolt App alebo účtu vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account) alebo iného softvéru spoločnosti Bolt,
upravovať aplikáciu Bolt App alebo účet vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account) akýmkoľvek spôsobom alebo formou, alebo použiť modifikované verzie aplikácie Bolt App alebo účtu vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account),
prenášať súbory obsahujúce vírusy, poškodené súbory alebo iné programy, ktoré môžu poškodiť alebo nepriaznivo ovplyvniť prevádzku v platforme spoločnosti Bolt (Bolt Platform),
pokúsiť sa získať neoprávnený prístup do aplikácie Bolt App, účtu vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account) alebo iných služieb spoločnosti Bolt (Bolt Services).

3.3. Táto licencia udelená v tomto dokumente sa automaticky a súbežne s ukončením Zmluvy ruší. Po ukončení trvania Zmluvy musíte okamžite prestať používať aplikáciu Bolt App a účet vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account). Taktiež sme oprávnení zablokovať a vymazať účet vodiča bez predchádzajúceho upozornenia.

3.4. Použitie štítkov a označení spoločnosti Bolt. Ďalej vám môžeme dať značky, označenia, samolepky alebo iné označenia, ktoré sa vzťahujú na značku spoločnosti Bolt, alebo označiť iným spôsobom, že používate platformu spoločnosti Bolt (Bolt Platform). Poskytujeme vám nevýhradnú licenciu, ktorú nie je možné ďalej sublicencovať ani prenášať, na používanie takýchto označení a len za účelom uvedenia, že poskytujete prepravné služby prostredníctvom platformy spoločnosti Bolt (Bolt Platform). Po ukončení trvania Zmluvy musíte okamžite odstrániť a zlikvidovať všetky označenia, ktoré sa vzťahujú na obchodnú značku spoločnosti Bolt.

3.5. Všetky autorské práva a ochranné známky vrátane zdrojového kódu, databáz, log a vizuálnych návrhov sú vlastníctvom spoločnosti Bolt a sú chránené zákonmi na ochranu autorských práv, ochranných známok a/alebo právnych predpisov v oblasti obchodného tajomstva a ustanoveniami medzinárodných zmlúv. Používaním platformy spoločnosti Bolt (Bolt Platform) alebo iných služieb spoločnosti Bolt (Bolt Services) nenadobúdate žiadne vlastnícke práva k akémukoľvek duševnému vlastníctvu.

4. POSKYTOVANIE PREPRAVNÝCH SLUŽIEB

4.1. Povinnosti vodiča. Týmto sa zaručujete poskytovať prepravné služby v súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami, Zmluvou, ako aj zákonmi a predpismi platnými v štáte, v ktorom poskytujete prepravné služby. Vezmite prosím na vedomie, že ste plne zodpovední za akékoľvek porušenie akýchkoľvek lokálnych zákonov a predpisov, ktoré môžu vzniknúť pri poskytovaní prepravných služieb.
4.2. Na poskytovanie prepravných služieb musíte mať všetky licencie (vrátane platného vodičského preukazu), povolení, poistenia vozidla, poistenia zodpovednosti za škodu (ak je to uplatniteľné), registrácie, certifikácie a ďalšie dokumenty, ktoré sa uplatňujú v príslušnej jurisdikcii. Je vašou povinnosťou zachovať platnosť všetkých vyššie uvedených dokumentov. Spoločnosť Bolt si vyhradzuje právo požadovať, aby ste predložili dôkazy a predložili na preskúmanie všetky potrebné licencie, povolenia, schválenia, oprávnenia, registrácie a certifikácie. V prípade ak spoločnosti Bolt vznikne akákoľvek škoda (t.j. najmä budú spoločnosti Bolt uložené akékoľvek sankcie, nemajetková ujma, ušlý zisk, atď.) v súvislosti s porušením vašich zákonných ako i zmluvných povinností, zaväzujete sa spoločnosti Bolt uhradiť všetku takto vzniknutú škodu.

4.3. Prepravné služby musíte poskytovať profesionálnym spôsobom v súlade s podnikateľskou etikou, ktorá sa vzťahuje na poskytovanie takýchto služieb, a vynasnažiť sa o splnenie požiadavky cestujúceho v jeho čo najlepšom záujme. Okrem iného, vy i) musíte pre cestujúceho zvoliť najmenej nákladnú trasu, pokiaľ cestujúci výslovne nepožiada inak, ii) nesmiete vykonávať žiadne nepovolené zastavenia, iii) vo vozidle nesmiete mať žiadnych iných cestujúcich okrem cestujúceho a cestujúcich, ktorí ho/ju sprevádzajú, a iv) musíte dodržiavať všetky platné dopravné predpisy a predpisy, t.j. nesmiete vykonávať žiadne činnosti, ktoré by mohli narušiť vedenie vozidla alebo vnímanie dopravných podmienok, vrátane držania telefónu vo vašej ruke, keď je vozidlo v pohybe.

4.4. Máte výhradné právo určiť, kedy prepravné služby poskytujete. Ste povinný akceptovať, odmietnuť alebo ignorovať požiadavky na prepravné služby zo strany cestujúcich podľa vlastného výberu.

4.5. Náklady, ktoré vzniknú pri poskytovaní prepravných služieb. Ste povinný poskytovať a udržiavať všetky zariadenia a prostriedky, ktoré sú potrebné na vykonávanie prepravných služieb na vlastné náklady vrátane auta, smartfónu, atď. Taktiež zodpovedáte za úhradu všetkých nákladov, ktoré vám vzniknú v priebehu vykonávania prepravných služieb vrátane, ale nie výlučne, paliva, nákladov na mobilný dátový program, poplatkov za služby, amortizáciu vozidla, poistenia, príslušných daní z príjmov právnických osôb alebo daní zo mzdy, atď. Majte na pamäti, že používanie aplikácie Bolt App môže spôsobiť veľkú spotrebu objemu údajov vo vašom mobilnom dátovom programe. Preto Vám odporúčame objednať si dátový program s neobmedzenou alebo veľmi vysokou kapacitou využívania dát.

4.6. Suma cestovného. Ste oprávnení účtovať cestovné v každom prípade, v ktorom ste prijali cestujúceho prostredníctvom platformy spoločnosti Bolt (Bolt Platform) a poskytli ste prepravnú službu tak, ako bola požadovaná (t.j. cestovné). Vždy budete mať právo účtovať cestujúcemu nižšiu sumu cestovného, ako je suma cestovného uvedená v aplikácii Bolt App. Účtovanie sumy cestovného u cestujúceho nižšej ako je uvedená v aplikácií Bolt App však neznižuje poplatok za služby Bolt Fee.

4.7. Vopred dohodnutá suma cestovného. Suma cestovného je cestujúcemu oznámená vopred prostredníctvom aplikácie Bolt App a cestujúcim následne akceptovaná prostredníctvom aplikácie Bolt App, a to všetko predtým, ako je jazda začatá,

4.9. Spoločnosť Bolt tiež môže znížiť alebo zrušiť sumu cestovného v prípade, že má primeraný dôvod navrhnutý zo strany cestujúceho, akým je podvod alebo sťažnosť, ktorý uvádza porušenie z vašej strany. Spoločnosť Bolt uplatní svoje právo na zníženie alebo zrušenie sumy cestovného primeraným a odôvodneným spôsobom.

4.10. Cestujúci je oprávnený zaplatiť sumu cestovného za prepravné služby prostredníctvom aplikácie In-app Payment tak, ako je uvedené v časti 6 týchto Všeobecných zmluvných podmienok. V prípade, že cestujúci nezaplatí alebo odmietne zaplatiť, spoločnosť Bolt pošle cestujúcemu výzvu na úhradu pohľadávky vo vašom mene. Oprávnenie takého typu je odvodené z poverenia subjektu povereného výkonom platieb, ktorý bol udelený spoločnosti Bolt, a neznamená, že spoločnosť Bolt nemá povinnosť kompenzovať cestovné, ktoré cestujúci nezaplatil. Ak cestujúci vo vozidle nesúhlasia so zaplatením sumy cestovného za poskytnutie prepravnej služby, cestovné uhradí cestujúci, ktorý si objednal poskytnutie prepravnej služby. Ak cestujúci v odôvodnenom prípade odmietne zaplatiť sumu cestovného na účet, v ktorom disponujú vaše údaje uvedené v aplikácii Bolt App a sú nesprávne, spoločnosť Bolt vám neposkytne finančnú náhradu za tieto náklady.

4.11. Bločky. Spoločnosť Bolt vytvorí a postúpi bloček cestujúcemu po každom úspešnom poskytovaní prepravných služieb, ktorý obsahuje nasledujúce informácie: obchodné meno spoločnosti, miesto podnikania, meno a priezvisko vodiča, fotografia vodiča, licencia na služby číslo (ak existuje), evidenčné číslo vozidla (EČV), dátum, čas, miesto nástupu a výstupu, trvanie a dĺžka, tarifu a sumu cestovné zaplatené za poskytnutie prepravných služieb. Bloček (potvrdenie) o každom poskytnutí prepravných služieb je k dispozícii prostredníctvom účtu vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account).

4.12. Storno poplatok a poplatok za čakanie

Cestujúci môže zrušiť žiadosť o prepravné služby, ktorú vodič prijal prostredníctvom aplikácie Bolt App. Vodič má nárok na storno poplatok za zrušené prepravné služby v sume stanovenej v aplikácii Bolt App v prípade, že cestujúci zruší akceptovanú žiadosť o prepravné služby po uplynutí určitej lehoty stanovenej v aplikácii Bolt App. Rovnako má vodič nárok na poplatok za čakanie, tzv. stojné v sume stanovenej v aplikácii Bolt App v prípade, že cestujúci sa do určitej lehoty stanovenej v aplikácii Bolt App od príchodu dopravcu resp. vodiča vozidla taxislužby na dohodnuté miesto vyzdvihnutia cestujúceho, nedostaví na dohodnuté miesto vyzdvihnutia cestujúceho.

4.13. Ak v priebehu poskytovania prepravných služieb cestujúci alebo jeho spolucestujúci nedbanlivo poškodia vozidlo alebo jeho výbavu (okrem iného poškodením alebo znečistením vozidla alebo zapríčinením zápachu vozidla), máte právo požiadať cestujúceho, aby zaplatil pokutu až do výšky 50 EUR a požadoval náhradu za prípadné škody presahujúce výšku pokuty. Ak cestujúci nesúhlasí so zaplatením pokuty a/alebo s náhradou škody, musíte nás o tejto skutočnosti informovať a my sa vo vašom mene pokúsime od cestujúceho vybrať pokutu a/alebo príslušné náklady. Nezabúdajte však, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za priame alebo nepriame škody spôsobeného cestujúcim v súvislosti s čistením alebo údržbou vozidla.

4.14. Vaše daňové povinnosti. Týmto beriete na vedomie, že ste povinní plne dodržiavať všetky daňové povinnosti, ktoré vám vyplývajú z platných predpisov v súvislosti s poskytovaním prepravných služieb, vrátane i) platenia dane z príjmu, dane týkajúcej sa príspevkov do systému sociálneho zabezpečenia alebo akejkoľvek inej uplatniteľnej dane, a ii) splnenia všetkých povinností zamestnancov a daňovej evidencie na výpočty v spojení s účtovníctvom a prevodmi na príslušné štátne orgány v súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade, že nám daňový úrad predloží platnú žiadosť o poskytnutie informácií o vašej činnosti, môžeme daňovému úradu poskytnúť informácie o činnostiach, ktoré ste vykonali v rozsahu ustanovenom platnými právnymi predpismi. Okrem toho je vašou povinnosťou dodržiavať všetky platné daňové predpisy, ktoré sa môžu vzťahovať na poskytovanie prepravných služieb. Týmto súhlasíte s tým, že spoločnosti Bolt poskytnete náhradu za všetky štátne poplatky, reklamácie, platby, pokuty alebo ostatné daňové povinnosti, ktoré vzniknú spoločnosti Bolt v súvislosti s vašimi povinnosťami vyplývajúcimi z platných daňových predpisov, ktoré ste si nesplnili (vrátane zaplatenia dane z príjmu a dane týkajúcej sa príspevkov do systému sociálneho zabezpečenia).

4.15. Oprávnenie vodiča vystavovať faktúry. Spoločnosť Bolt má právo vo vašom mene vystaviť cestujúcemu faktúru, aby vám tak poskytla náhradu za akékoľvek tarify cestovného, zmluvné pokuty alebo iné poplatky, ktoré vám spoločnosť Bolt sprostredkuje. Faktúra vám bude sprístupnená v účte vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account).

5. POPLATKY SPOLOČNOSTI BOLT

5.1. Na to, aby ste mohli využívať služby spoločnosti Bolt (Bolt Services), ste povinní zaplatiť poplatok (t.j. poplatok spoločnosti Bolt (Bolt Fee)). Poplatok spoločnosti Bolt (Bolt Fee) sa uhrádza na základe výšky tarify cestovného pre každú prepravnú službu, ktorú ste poskytli. Výška poplatku spoločnosti Bolt (Bolt Fee) je dostupná prostredníctvom e-mailu, aplikácie Bolt App, účtu vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account) alebo iných príslušných prostriedkov. Vezmite na vedomie, že výška poplatku spoločnosti Bolt (Bolt Fee) sa môže z času na čas zmeniť. Ohľadom každej takejto zmeny vám vopred pošleme oznámenie.

5.2. Poplatok za služby spoločnosti Bolt (Bolt Fee) a všetky ďalšie poplatky, ktoré sú splatné za predchádzajúci mesiac, musíte zaplatiť najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. V prípade omeškania s platbou poplatku za služby spoločnosti Bolt (Bolt Fee) ste povinní zaplatiť penále z omeškania vo výške 0,04% (slovom nula celých, štyri stotiny percenta) z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. Ste povinní uhradiť všetky náklady, ktoré nám vznikli v súvislosti s aktivitami súvisiacimi s vymáhaním pohľadávok.

6. PLATOBNÝ STYK PROSTREDNICTVOM APLIKACIE IN-APP PAYMENT

6.1. Cestujúcim môžeme umožniť platiť za prepravnú službu prostredníctvom platobných kariet, fakturovaním dopravcu a ostatnými platobnými metódami (Bolt for Business, atď.) priamo v aplikácii Bolt App (t.j. prostredníctvom aplikácie In-app Payment). Týmto nás splnomocňujete na to, aby sme vo vašom mene vystupovali ako váš limitovaný obchodný zástupca výhradne za účelom výberu tarify cestovného alebo iných poplatkov zaplatených cestujúcim prostredníctvom platobného styku v aplikácii In-app Payment. Akýkoľvek platobný záväzok, ktorý cestujúci uskutočnil prostredníctvom platobného styku v aplikácii In-app Payment, sa považuje za splnený v čase, keď bola platba vykonaná.

6.2. V prípade, že cestujúci chce platiť prostredníctvom aplikácie In-app Payment, nesmiete to odmietnuť ani ovplyvniť cestujúceho tak, aby bol proti použitiu platobného styku prostredníctvom aplikácie In-app Payment. V prípade, že odmietnete prijať platbu prostredníctvom aplikácie In-app Payment bez oprávnenej príčiny, sme oprávnení účtovať vám zmluvnú pokutu vo výške 15 EUR za každé odmietnutie a/alebo odobrať vám vaše oprávnenie používať služby spoločnosti Bolt (Bolt Services) v prípade, že sa toto správanie bude opakovať.

6.3. Spoločnosť Bolt si vyhradzuje právo distribuovať promo kód šoférom podľa svojho uváženia na základe individuálnej propagácie. Ste povinní akceptovať využitie promo kódu len v prípade, že šofér použije kód v aplikácii na jazdu využívajúcu platbu kartou. Promo kódy sa nesmú používať pri jazdách uhradených v hotovosti. Ak je podozrenie, že používanie promo kódov je podvodné, nezákonné, používané vodičom v rozpore s našimi Všeobecnými zmluvnými podmienkami týkajúcimi sa používania promo kódu, potom môže byť promo kód zrušený a spoločnosť Bolt neposkytne finančnú náhradu vodičovi za túto prevyšujúcu čiastku.

6.4. Máte právo kontrolovať prehľady platieb v aplikácii In-app Payment v účte vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account) alebo v aplikácií App. Prehľady zobrazia sumy platieb v aplikácii In-app Payment, ktoré boli sprostredkované v predchádzajúcom týždni, ako aj zadržané sumy týkajúce sa poplatku spoločnosti Bolt (Bolt Fee). Musíte nás upozorniť na všetky dôležité okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť naše povinnosti zhromažďovať a distribuovať sumy cestovného platené prostredníctvom platobného styku v aplikácii In-app Payment.

6.5. Nie sme povinní vám preplatiť splatnú sumu cestovného, ktorú zaplatí cestujúci, ak platba v aplikácii In-app Payment zlyhala z dôvodu, že kreditná karta alebo iná platba cestujúceho bola zrušená alebo je neúspešná z iných dôvodov. V takom prípade vám pomôžeme pri žiadaní splatnej sumy cestovného o jej úhradu od cestujúceho a prepošleme vám ho akonáhle cestujúci vykoná požadovanú platbu.

6.6. Pred poskytnutím prepravných služieb si musíte overiť, že služba je skutočne poskytnutá správnemu cestujúcemu alebo či cestujúci výslovne potvrdil, že umožňuje ostatným cestujúcim jazdiť pod účtom pasažiera. Ak urobíte chybu pri identifikácii cestujúceho, ktorý uskutočnil platobný styk prostredníctvom aplikácie In-app Payment, je tejto osobe, ktorej neboli poskytnuté alebo neschválila prepravné služby pre ostatných cestujúcich, poskytnutá finančná náhradu za sumu cestovného. V takomto prípade nie ste oprávnení od nás dostať cestovné. Okrem toho sme oprávnení účtovať vám zmluvnú pokutu do výšky 10 EUR za každú neoprávnene uskutočnenú platbu v aplikácii In-app Payment.

6.7. Vezmite prosím na vedomie, že započítame všetky sumy cestovného zaplatené prostredníctvom aplikácie In-app Payment voči sumám, ktoré ste povinní nám uhradiť (t.j. poplatky spoločnosti Bolt (Bolt Fees) a zmluvné pokuty)). Vyhradzujeme si právo splniť akékoľvek vaše finančné záväzky voči spoločnostiam skupiny Taxify. V takom prípade nadobudneme právo nárokovať si od vás pohľadávku. Môžeme započítať akékoľvek vaše finančné záväzky voči finančným záväzkom, ktoré voči nám môžete mať.

6.8. Ak vám nemôžeme zaplatiť poplatky z dôvodu, že na svojom účte vodiča neuvádzate údaje týkajúce sa vášho bankového účtu, alebo ak boli tieto údaje o bankovom účte nesprávne zaznamenané, tieto platby zadržíme po dobu 180 dní. Ak nám do 180 dní od dátumu, kedy bolo právo na uplatnenie takýchto platieb preukázané, neoznámite správne údaje o bankovom účte, váš nárok týkajúci sa úhrady nezaplateného cestovného zaniká.

7. ZÁKAZNÍCKA PODPORA

Zákaznícku podporu poskytujeme vodičom pokiaľ ide o používanie služieb spoločnosti Bolt (Bolt Services). Máme právo pozastaviť poskytovanie služieb zákazníckej podpory v prípade, že ste v omeškaní s niektorou z platieb dlhšie ako 5 (päť) kalendárnych dní.

8. HODNOTENIA A ČINNOSŤ

8.1. S cieľom zaručiť poskytovanie vysokokvalitných služieb a poskytnúť cestujúcim dodatočnú záruku, týmto potvrdzujete, že cestujúci vás môžu ohodnotiť a zanechať spätnú väzbu týkajúcu sa kvality prepravných služieb, ktoré ste poskytli. Vaše priemerné hodnotenie bude prepojené s vaším účtom vodiča a bude cestujúcim k dispozícii v aplikácií Bolt App. Ak zistíme, že hodnotenie alebo komentáre nie sú uvedené v dobrej viere, nemusia byť reflektované vo výpočtoch vášho hodnotenia.

8.2. Okrem hodnotenia meriame aj vašu úroveň činnosti a poskytneme vám informácie o skóre, ktoré je založené na vašej činnosti týkajúcej sa prijatia, odmietnutia, neodpovedania a splnenia požiadavky na prepravnú službu.

8.3. S cieľom poskytovať cestujúcim spoľahlivé služby môžeme stanoviť minimálne priemerné hodnotenie a minimálne skóre činnosti, ktoré musia vodiči vytvoriť a udržiavať. Ak po príslušnom oznámení od nás nezvýšite svoje priemerné hodnotenie alebo skóre aktivity na minimálnu úroveň v stanovenej lehote, váš účet vodiča bude automaticky dočasne alebo natrvalo pozastavený. Na základe akýkoľvek vonkajších okolností môžeme v odôvodnených prípadoch zrušiť pozastavenie vášho účtu alebo ak sa zistí, že pozastavenie bolo spôsobené systémovou chybou alebo nesprávnymi hodnoteniami.

9. PREHĽAD TRHU A KAMPANÍ

9.1. Prehľady o trhu. Prostredníctvom aplikácie Bolt App, účtu vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account), SMS správou, e-mailom alebo iným prostriedkom vám môžeme poslať prehľady o trhu, aby sme tak zvýšili vaše povedomie o tom, kedy je dopyt cestujúcich najvyšší. Takéto prehľady o trhu sú vyslovene odporúčajúce a nepredstavujú pre vás žiadne povinnosti. Keďže odhady prehľadov o trhu sú založené na predchádzajúcich štatistikách, nemôžeme sa v žiadnom prípade zaručiť, že aktuálna situácia na trhu bude zodpovedať odhadom uvedeným v prehľade o trhu.

9.2. Kampane sľubujúce minimálny príjem. Pokiaľ budete poskytovať prepravné služby v stanovenom časovom rámci, môžeme uskutočňovať kampane, ktorými garantujeme minimálny príjem. Ak nedosiahnete stanovené minimum, túto medzeru vykompenzujeme. Konkrétne požiadavky a podmienky budú zaslané prostredníctvom aplikácie Bolt App, prostredníctvom účtu vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account), SMS správou, e-mailom alebo prostredníctvom iných prostriedkov. Je len na našom uvážení či, kedy a ktorým vodičom poskytneme takéto kampane. Ak máme dôvodné podozrenie na akúkoľvek podvodnú činnosť, ktorú vykonávate, môžeme zadržať vašu sumu cestovného až dovtedy, kým podozrenie z podvodu nie je objasnené.

9.3. Kampane pre cestujúcich. Za účelom propagácie platformy spoločnosti Bolt (Bolt Platform) môžeme tiež príležitostne zorganizovať rôzne kampane pre cestujúcich. Ak sa v rámci tejto kampane zníži suma cestovného, ktorú majú zaplatiť cestujúci, vyplatíme vám odškodnenie vo výške peňažnej hodnoty výhody ponúkanej cestujúcim. Môžeme započítať náhradu za marketing voči poplatku spoločnosti Bolt (Bolt Fee).

10. VZŤAH MEDZI VAMI, NAMI A CESTUJÚCIMI

10.1. Týmto potvrdzujete a súhlasíte s tým, že poskytujeme služby informačnej spoločnosti a neposkytujeme prepravné služby. Prostredníctvom platformy spoločnosti Bolt (Bolt Platform) a službami spoločnosti Bolt (Bolt Services) pôsobíme ako trh spájajúci cestujúcich s vodičmi, ktorý im tak pomáha efektívnejšie sa pohybovať v rámci miest. Beriete na vedomie, že prepravné služby poskytujete na základe zmluvy o preprave cestujúcich a že ich poskytujete samostatne alebo prostredníctvom spoločnosti ako vykonávanie ekonomickej a odbornej činnosti.

10.2. Beriete na vedomie, že medzi vami a nami nie je alebo nebude vytvorená žiadna pracovná zmluva ani pracovnoprávny vzťah. Taktiež beriete na vedomie, že medzi vami a nami neexistuje žiadny spoločný podnik alebo partnerstvo. Nesmiete vystupovať ako náš zamestnanec, splnomocnenec alebo zástupca ani sa v našom mene zaväzovať akoukoľvek zmluvou. Ak sa z dôvodu implikovaného uplatňovania záväzných právnych predpisov alebo iným spôsobom budete považovať za nášho zamestnanca, súhlasíte s tým, že sa vzdáte akýchkoľvek nárokov voči nám, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku takéhoto implikovaného (nepriameho) pracovného vzťahu.

10.3. Nesmiete previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Všeobecných zmluvných podmienok alebo Zmluvy žiadnym tretím stranám.

11. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s Oznámením o ochrane osobných údajov, ktoré je k dispozícii na adrese http://bolt.eu/legal/privacy-for-drivers/

12. RUČENIE

12.1. Platforma spoločnosti Bolt (Bolt Platform) sa poskytuje na báze „tak ako je“ a „tak, ako je k dispozícii“. Nevyhlasujeme, nezaručujeme ani negarantujeme, že prístup k platforme spoločnosti Bolt (Bolt Platform) nebude prerušovaný alebo chybný. Keďže použitie platformy spoločnosti Bolt (Bolt Platform) za účelom vyžiadania prepravných služieb závisí od správania cestujúcich, negarantujeme, že používanie platformy spoločnosti Bolt (Bolt Platform) z vašej strany vyústi k akéjkoľvek požiadavke na dopravnú službu.

12.2. V maximálnom rozsahu povolenom podľa platných právnych predpisov, my, ani zástupcovia spoločnosti Bolt, riaditelia a zamestnanci nie sú zodpovední za akékoľvek straty alebo škody, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku používania služieb spoločnosti Bolt (Bolt Services), vrátane, ale nie výlučne:
akékoľvek priame alebo nepriame škody na majetku alebo peňažné straty,
strata zisku alebo predpokladaných úspor,
ukončenie podnikania, zmlúv, strata kontaktov, goodwill-u, reputácie a akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť z prerušenia podnikateľskej činnosti,
strata alebo nepresnosť údajov, a
akýkoľvek iný druh straty alebo poškodenia.

12.3. Finančná zodpovednosť z našej strany v spojitosti s porušením Všeobecných zmluvných podmienok alebo Zmluvy bude limitovaná na 500 EUR. Právo požadovať náhradu škody budete mať len vtedy, ak sme úmyselne porušili Všeobecné zmluvné podmienky alebo Zmluvu.

12.4. Nezodpovedáme za konanie alebo nečinnosť cestujúceho alebo spolucestujúceho a nezodpovedáme za žiadne straty alebo škody, ktoré vám alebo vášmu vozidlu vzniknú v dôsledku konania alebo nečinnosti cestujúceho alebo cestujúcich.

12.5. Budete niesť plnú zodpovednosť za porušenie Všeobecných zmluvných podmienok, Zmluvy alebo akýchkoľvek iných platných zákonov alebo predpisov a takéto porušenie musíte okamžite zastaviť a napraviť, a to ihneď po prijatí príslušnej požiadavky z našej strany alebo od akéhokoľvek štátneho orgánu. Ste povinný/á nás odškodniť za akúkoľvek priamu a/alebo nepriamu stratu a/alebo škodu, stratu zisku, náklady, penále či pokuty, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s porušením týchto Všeobecných zmluvných podmienok, Zmluvy a zákonov a predpisov. Ak cestujúci voči nám v súvislosti s poskytnutím prepravných služieb uplatní akékoľvek nároky, musíte nám túto škodu v plnej výške nahradiť do 7 (siedmich) dní od doručenia príslušnej žiadosti z našej strany. V prípade, že sme oprávnení predložiť požiadavku voči vám orgánu pre náhradu škody, ste povinný/á nám uhradiť akékoľvek náklady na právne zastupovanie súvisiace s posúdením škody a predložením nárokov súvisiacich s náhradou škody.

13. DOBA TRVANIA A UKONČENIE

13.1. Podmienky výslovne uvedené v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podania žiadosti o registráciu. Zmluvy a ostatné podmienky nadobudnú platnosť a účinnosť po tom, ako vám bude sprístupnený konkrétny dokument alebo správa a začnete alebo budete pokračovať v poskytovaní prepravných služieb na platforme spoločnosti Bolt (Bolt Platform).

13.2. Zmluvu môžete kedykoľvek vypovedať oznámením spoločnosti Bolt najmenej 7 (sedem) dní vopred, uplynutím ktorých sa ukončí vaše právo používať platformu spoločnosti Bolt (Bolt Platform) a služby spoločnosti Bolt (Bolt Services). Spoločnosť Bolt môže Zmluvu kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu vypovedať na základe vlastného uváženia, a to tak, že vás bude najmenej 3 (tri) dni vopred informovať.

13.3. Spoločnosť Bolt je oprávnená okamžite vypovedať Zmluvu a zablokovať váš prístup k platforme spoločnosti Bolt (Bolt Platform) bez predchádzajúceho oznámenia v prípade, že porušíte tieto Všeobecné zmluvné podmienky alebo Zmluvu, akékoľvek platné zákony alebo nariadenia, alebo podľa nás znevažujete spoločnosť Bolt, alebo spôsobíte poškodenie mena, reputácie alebo obchodnej činnosti spoločnosti Bolt. Na základe vlastného uváženia vám vo vyššie uvedených prípadoch môžeme zakázať registráciu prostredníctvom vytvorenia nového účtu vodiča.

13.4. Ak máme podozrenie na porušenie Zmluvy alebo podvodnú činnosť vo vašom mene, môžeme tiež okamžite zablokovať váš prístup k platforme spoločnosti Bolt (Bolt Platform) a k účtu vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account) počas doby prešetrovania. Ak vyšetrovanie takéto podozrenia vyvráti, blokácia prístupu bude zrušená.

13.5. Naším cieľom je poskytovať služby najvyššej kvality všetkým cestujúcim, preto činnosť vodiča sledujeme pomocou platformy spoločnosti Bolt (Bolt Platform). Ak nesplníte minimálne požiadavky na služby, akými sú minimálne hodnotenie a skóre aktivity, sme oprávnení bez predchádzajúceho oznámenia Zmluvu okamžite vypovedať.

14. ZMENY A DOPLNENIA

14.1. Akékoľvek zmeny v tejto zmluve nadobudnú platnosť po tom, ako vám ich sprístupníme prostredníctvom e-mailu, aplikácie Bolt App alebo účtu vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account) a vy aj naďalej poskytujete prepravné služby.

14.2. Na zmenu vo Všeobecných zmluvných podmienkach vás vopred upozorníme najmenej 14 (štrnásť) dní vopred a uverejníme revidovanú verziu na webovom sídle (http://bolt.eu/legal/‎). Ak budete pokračovať v používaní služieb spoločnosti Bolt (Bolt Services), budeme mať za to, že ste prijali revidované podmienky.

15. ROZHODNÉ PRÁVO A PRÍSLUŠNÁ SÚDNA PRÁVOMOC

15.1. Všeobecné zmluvné podmienky a zmluva sa riadia, vykladajú a presadzujú v súlade so zákonmi Estónskej republiky. Ak by príslušný spor vyplývajúci zo Všeobecných zmluvných podmienok alebo zmluvy nemohol byť vyriešený prostredníctvom rokovania, potom sa vyrieši na Krajskom súde v Harju.

16. OZNÁMENIA

16.1. Ste povinní okamžite nás informovať ohľadom akýchkoľvek zmien v kontaktných údajoch.

16.2. Akékoľvek oznámenie, ktoré musí byť poskytnuté na základe týchto Všeobecných zmluvných podmienok a zmluvy, bude poskytnuté dostatočne v prípade, že i) bude doručené osobne, ii) bude zaslané kuriérom s potvrdením o doručení, iii) bude poslané doporučenou poštou, iv) bude zaslané prostredníctvom e-mailu alebo v) bude sprístupnené prostredníctvom aplikácie Bolt App alebo účtu vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account). Akékoľvek oznámenie, ktoré je zaslané alebo odoslané v súlade s týmto ustanovením, sa považuje za prijaté ak i) bolo druhej zmluvnej strane v čase doručenia doručené osobne, ii) v prípade doručenia kuriérom je to deň určený kuriérom ako deň doručenia obálky obsahujúcej oznámenie, iii) v prípade zaslania doporučeným listom je to 10. deň po odovzdaní písomnosti pošte na doručenie druhej zmluvnej strane, iv) ak je k dispozícii prostredníctvom aplikácie Bolt App alebo účtu vodiča spoločnosti Bolt (Bolt Driver Account), alebo v) v prípade zaslania e-mailom je to deň, kedy strana prijímajúca e-mail potvrdí prijatie príslušného e-mailu, alebo je to druhý deň nasledujúci po dni odoslania e-mailu za predpokladu, že odosielateľ nedostal hlásenie o chybe (s upozornením, že e-mail nebol strane doručený) a opätovne odoslal e-mail v nasledujúci kalendárny deň a nedostal podobné hlásenie o chybe.

17. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto Všeobecných zmluvných podmienok bude považovať za nevymáhateľné, zmluvné strany nahradia ustanovenie, ktorého sa to týka, vykonateľným ustanovením, ktoré približuje zámer a hospodársky účinok daného ustanovenia.

Dátum nadobudnutia účinnosti týchto Všeobecných zmluvných podmienok: 01.04.2019.