For drivers

Bolt driver news and stories, all in one place. Read about community stories, local events, updates, and tips.

การขอใบขับขี่สาธารณะในประเทศไทย

18 พ.ย. 2565

การขอใบขับขี่สาธารณะในประเทศไทย

18 พ.ย. 2565

ณ ปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบก (DLT) มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการสำหรับการบริการขนส่งผู้โดยสารอยู่เสมอโดยเฉพาะมาตรการให้คนขับยานพาหนะมีใบขับขี่สาธารณะเพื่อรับส่งผู้โดยสาร ดังนั้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าท่านจะสามารถขับขี่อย่างราบรื่นไร้ซึ่งปัญหา โบลต์ จึงขอแชร์วิธีการขอใบขับขี่สาธารณะในประเทศไทยในบทความนี้ อ้างอิงจากกรรมการขนส่งทางบกเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับใบขับขี่ตามพ.ร.บ.รถยนต์ ผู้ขับขี่จะต้องมีคุณสมบัติตามด้านล่างนี้ในการขอรับใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ  ต้องได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว แล้วแต่กรณี ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 46 ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สำหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพ้นโทษครั้งสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีสัญชาติไทย รู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบขับขี่พอสมควร ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อน่ารังเกียจตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ […]

คุณคือตัวแทนของเรา

23 ก.ย. 2565

คุณคือตัวแทนของเรา

23 ก.ย. 2565

ทุกการแสดงออกในการให้บริการกับลูกค้า คือการบ่งบอกตัวตนของคุณ และ Bolt ซึ่งพฤติกรรมการขับขี่บนท้องถนนของคุณไม่ได้แสดงออกให้เห็นแค่กับผู้โดยสาร แต่ยังแสดงออกไปสู่ผู้คนในพื้นที่สาธารณะ ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายการจราจร ว่าเราเป็นแบบไหน คุณได้เข้าร่วมเป็นคนขับให้บริการกับทาง Bolt เพราะคุณต้องการเวลาที่เป็นอิสระและเวลาที่ยืดหยุ่น ที่เป็นสิ่งสำคัญกับตัวคุณ การเป็นอิสระที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ และเพื่อที่จะจัดการกับคะแนนการขับขี่ และตัวบัญชีผู้ขับของคุณไม่ให้ถูกบล็อค หรือได้รับการให้คะแนนที่น้อยเกินไปนั้น เรามีคำแนะนำสำหรับคุณที่สามารถนำไปใช้ได้ดังนี้ การใช้ข้อมูลที่คุณได้รับสำหรับการเดินทาง ข้อมูลที่ช่วยให้คุณสามารถพบผู้โดยสารได้ ด้วยการโทรผ่านแอพพลิเคชั่น ถ้าคุณหาผู้โดยสารไม่พบ ข้อมูลที่บ่งบอกว่าผู้โดยสารอยู่รอบนอกรัศมีของการรับงานของคุณ เพื่อให้คุณตัดสินใจในการตอบรับการให้บริการแก่ผู้โดยสารที่อยู่รอบนอกรัศมีของการรับงานของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับค่าโดยสาร โดยห้ามเรียกเก็บค่าโดยสารเพิ่มเติมจากผู้โดยสาร ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคะแนนของผู้ขับขี่. คะแนนของผู้ขับขี่ และอัตราการตอบรับงานคืออะไร ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าคุณเปลี่ยนสถานะเป็นเริ่มขับ […]

ใบขับขี่ของฉันกำลังจะหมดอายุ ต้องทำอย่างไร?

9 ส.ค. 2565

ใบขับขี่ของฉันกำลังจะหมดอายุ ต้องทำอย่างไร?

9 ส.ค. 2565

เพื่อขับขี่ไปกับ Bolt คุณต้องมีใบขับขี่สาธารณะที่ถูกต้อง การปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณมีช่วงเวลาการเดินทางที่ราบรื่น อ้างอิงจากกรมขนส่งทางบก สิ่งที่จะต้องเตรียมในการทำใบขับขี่คือ: มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป (ถือบัตรประจำตัวประชาชน) เข้าเรียนในโรงเรียนสอนขับรถ (ภาครัฐหรือเอกชน) ผ่านแบบทดสอบการขับขี่ (แสดงหลักฐานการทดสอบ) มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าปลอดจากวัณโรค เท้าช้าง โรคเรื้อน โรคพิษสุราเรื้อรัง การติดยา และเงื่อนไขอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการขับขี่และความปลอดภัยต่อที่สาธารณะ (ตัวอย่างใบรับรองแพทย์)  ใบประวัติอาชญากรรมออกโดยสถานีตำรวจ (200 บาท)  เอกสารทะเบียนบ้าน (เล่มสีน้ำเงินสำหรับคนไทยและเล่มสีเหลืองสำหรับชาวต่างชาติ) ด้วยสิ่งเหล่านี้ คุณสามารถติดต่อขอรับใบขับขี่ได้และหลังจาก 2 […]