Zásady ochrany osobných údajov pre dopravcov a vodičov

Bolt Operations OÜ, spoločnosť s ručením obmedzeným, IČ DPH: EE102090374, IČO: 14532901, sídlo: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Vana-Lõuna tn 15, 10134, Estónska republika, je prevádzkovateľom osobných údajov cestujúcich. Spoločnosť tiež vymenovala zodpovednú osobu, ktorej úlohou je dohliadať na plnenie povinností vyplývajúcich z legislatívy. (​privacy@bolt.eu). Termín "nás" alebo "my" sa vzťahuje na vlastníka aplikácie Bolt, spoločnosť Bolt Operations OÜ, Bolt spoločnosť s ručením obmedzeným, založenej v Estónskej republike.

1. Osobné údaje ktoré spracúvame

 • Meno, e-mail, telefónne číslo, miesto bydliska.
 • Geolokácia vodičov a jazdných trás.
 • Informácie o vozidlách (vrátane evidenčného čísla).
 • Vodičský preukaz, fotografia, profesia a doklady totožnosti.
 • Údaje z registra trestov. Finančné údaje týkajúce sa poskytovania dopravných služieb sa nepovažujú za osobné údaje, pretože vodiči poskytujú služby v rámci odborných činností.
 • Informácie požadované podľa platných právnych predpisov na daňové účely: napríklad vaše identifikačné číslo daňovníka, DIČ, miesto narodenia, identifikátor bankového účtu, informácie o každom členskom štáte, v ktorom máte trvalý pobyt alebo sídlo.

2. Účely spracovania

 • Osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame za účelom prepojenia cestujúcich s dopravcami resp. s vodičmi, aby sme im pomohli sa pochybovať po mestách efektívnejšie.
 • Údaje o geografickej polohe a jazdných trasách sú spracované tak, aby analyzovali geografickú oblasť a poskytli dopravcom a vodičom užitočné návrhy. Ak nechcete zverejniť svoju geografickú polohu cestujúcim, musíte zatvoriť aplikáciu Bolt alebo uviesť v aplikácii Bolt, že ste v režime offline a momentálne neposkytujete prepravné služby.
 • Vodičský preukaz, povolanie, doklady totožnosti a informácie z registra trestov sa spracúvajú s cieľom dodržať zákonné požiadavky a určiť, či je vodič vhodný na výkon povolania.
 • Aplikácia Bolt zobrazuje fotografiu vodiča, meno a údaje o vozidle, aby mohli cestujúci vodiča a vozidlo identifikovať.
 • Portálu Bolt Driver Portal poskytne údaje ohľadom vašej efektívnosti a vášho hodnotenia ako vodiča. Súhrn a hodnotenie o vodičovi sú potrebné na zabezpečenie spoľahlivých služieb pre cestujúcich.
 • Zhromažďujeme a používame informácie o aktivitách a interakciách vodiča na trhu a ich hodnotenia (vrátane vášho skóre vodiča), aby sme zvýšili bezpečnosť používateľov, zabezpečili, že dodržiavate podmienky pre partnerských vodičov, a uistili sa, že poskytujeme kvalitné a pohodlné služby pre všetkých. Ak vaše skóre vodiča klesne pod stanovenú hranicu, môžeme vám zaslať oznámenie alebo žiadosť, aby ste si napríklad preštudovali nejaké ďalšie usmernenia. Ak vaše skóre bude naďalej klesať, bude vám dočasne pozastavený prístup k platforme Bolt; váš účet preskúma tím Bolt, ktorý pozastavenie buď zruší, alebo ho predĺži na obdobie 12 mesiacov. Proti akémukoľvek rozhodnutiu o pozastavení vášho účtu sa môžete odvolať. Ďalšie informácie o tom, ako sa odvolať proti rozhodnutiu o pozastavení vášho účtu, nájdete v našich často kladených otázkach o hodnotení vodičov tu.

3. Právny základ

 • Osobné údaje sa spracúvajú na plnenie zmluvy uzatvorenej s dopravcom resp. vodičom. Podmienkou využitia služieb Bolt je spracovanie identifikačných a údajov o geografickej polohe vodiča.
 • Osobné údaje sa môžu spracúvať na základe oprávneného záujmu na vyšetrovaní a odhaľovaní podvodných platieb.
 • Údaje z registra trestov sa spracúvajú na účely splnenia zákonnej povinnosti.

4. Príjemcovia

 • Vaše meno a fotografia sa cestujúcim zobrazia až po obdržaní ich objednávky. Po prijatí objednávky sa cestujúcemu zobrazí meno vodiča, vozidlo, telefónne číslo, fotografia a údaje o polohe. Cestujúci tiež uvidia osobné údaje vodiča na účtenke.
 • V závislosti od lokácie vodiča môžu byť osobné údaje poskytnuté miestnym dcérskym spoločnostiam, zástupcom, pobočkám, agentom atď. Bolt. Spracovanie osobných údajov sa uskutoční za rovnakých podmienok, ako sú stanovené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.
 • Informácie môžeme zverejniť na základe súdneho príkazu alebo ak spolupracujeme s dozorným orgánom na ochranu údajov pri vybavovaní sťažností alebo vyšetrovaní. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom verejnej moci (napríklad daňovým úradom) vrátane odpovede na žiadosti, ak sú informácie vyžadované zákonom alebo podporujú úlohu vo verejnom záujme. V každom prípade sa vždy uistíme, že máme právny základ na zdieľanie informácií, a uistíme sa, že sme svoje rozhodnutie zdokumentovali.

5. Bezpečnosť a prístup

 • Všetky osobné údaje zozbierané počas poskytovania služieb sa prenášajú a ukladajú v dátových centrách spoločnosti Zone Media LTD a / alebo Amazon Web Services, Inc., ktoré sa nachádzajú na území členských štátov Európskej únie. Prístup k osobným údajom majú len autorizovaní zamestnanci spoločností a partneri skupiny Bolt, ktorí majú prístup k údajom len na účely riešenia problémov spojených s využívaním služieb (vrátane sporov týkajúcich sa dopravných služieb).
 • Spoločnosti v rámci skupiny Bolt a partneri skupiny majú prístup k osobným údajom v rozsahu potrebnom na poskytovanie zákazníckej podpory v príslušnej krajine. Pre viac informácií navštívte ​https://bolt.eu/cities/.

6. Spracúvanie osobných údajov cestujúcich

 • Nesmiete spracúvať osobné údaje cestujúcich bez nášho súhlasu. Nesmiete kontaktovať žiadneho cestujúceho ani zbierať, zaznamenávať, uchovávať, udeľovať prístup, používať alebo krížovo využívať osobné údaje poskytnuté cestujúcim alebo prístupné prostredníctvom aplikácie Bolt z akéhokoľvek iného dôvodu ako na účely poskytovania prepravných služieb.
 • Ste povinný dodržiavať pravidlá a podmienky spracovania osobných údajov cestujúcich, ako je uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov cestujúcich (http://www.bolt.eu/legal/). Ak porušíte pravidlá a podmienky spracovania osobných údajov cestujúcich, máme právo zrušiť váš účet vodiča a požadovať od vás náhradu škôd.

7. Prístup, oprava, uchovávanie, vymazávanie a prenosnosť údajov

 • Osobné údaje je možné zobraziť a opraviť na portáli Bolt Driver Portal.
 • Vaše osobné údaje budú uložené po dobu aktívnosti vášho účtu vodiča. Ak bude váš účet zrušený, osobné údaje budú uchovávané po dobu ďalších 3 rokov.
 • Údaje potrebné na účtovné účely sa uchovávajú po dobu 7 rokov.
 • V prípade podozrenia z administratívneho alebo trestného činu, podvodu alebo nepravdivých informácií sa údaje uchovávajú po dobu 10 rokov.
 • V prípade sporov sa údaje uchovávajú až do ukončenia reklamácie alebo uplynutia platnosti týchto nárokov.
 • Na žiadosť o vymazanie a prenos osobných údajov zaslanú prostredníctvom e-mailu reagujeme do jedného mesiaca a následne určíme termín vymazania a prenosu údajov.

8. Riešenie sporov

 • Spory týkajúce sa spracovania osobných údajov sa riešia prostredníctvom zákazníckej podpory (info@bolt.eu) alebo cez zodpovednú osobu Bolt (privacy@bolt.eu).
 • Orgánom dohľadu je estónsky inšpektorát pre ochranu údajov www.aki.ee), na ktorý sa môžete obrátiť zaslaním e-mailu na adresu info@aki.ee.

Naposledy aktualizované 28.12.2022.

Naskenujte a môžete sťahovať

Už to skoro bude!

Naskenujte kód QR fotoaparátom telefónu a stiahnite si aplikáciu.